Cán bộ công chức

Thông báo nội dung ôn tập và tổ chức kiểm tra, sát hạch tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển
Ngày đăng 17/10/2018 | 02:43  | View count: 11578

Ngày 16/10, Hội đồng Kiểm tra, sát hạch vào công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 2353/TB-HĐKTSH về lịch và nội dung ôn tập, tổ chức kiểm tra, sát hạch tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển.

Thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND Thành phố vê việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển của thành phố Hà Nội; Quyết định số 5395/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc Phê duyệt danh sách để kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển. Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển thông báo lịch tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp trong danh sách kèm theo Quyết định số 5395/QĐ- UBND ngày 09/10/2018 như sau:

1. Lịch tổ chức kiểm tra, sát hạch:

TT

Thời gian

Nội dung công việc

Thực hiện

1

15 giờ 00,

ngày

16/10/2018

Họp HĐKTSH, kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; thống nhất nội dung ôn tập sát hạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐKTSH.

HĐKTSH

2

Ngày

18/10/2018

Thông báo nội dung ôn tập trên Website: sonoivu.hanoi.gov.vn

HĐKTSH

3

9 giờ 00, ngày

19/10/2018

Tập trung thí sinh tại Phòng 3.14, Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và truyền thông, số 1 Hoàng Đạo Thúy để hướng dẫn ôn tập và phổ biến quy trình sát hạch.

 

4

Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (Thứ Tư), ngày 31/10/2018

Thí sinh có mặt vào 13 giờ 30, tại tầng 3, Trung tâm Đào tạo Công nghệ Thông tin và Truyền thông, số 1 Hoàng Đạo Thúy (mang theo giấy tờ tùy thân) để xem số báo danh và tham gia sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ thông qua bài viết..

HĐKTSH

5

Ngày 01 và 02/11/2018

Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tổ chức chấm bài.

HĐKTSH

6

Ngày

06/11/2018

Hoàn thiện Văn bản báo cáo UBND Thành phố.

HĐKTSH

 

2. Nội dung tài liệu ôn tập để sát hạch:

a. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008:

Chương I: Các Điều 2; 3; 4; 5.

Chương II: Các Điều 8; 9; 10; ỉ ỉ; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20.

ChươngIV: Các Điều 32; 33; 34; 42; 47; 50; 51; 52; 53; 54; 56; 58.

Chương IX: Các Điều 76; 77; 78; 79; 80.

b. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngàỷ 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

c. Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định

chức danh, mã số ngạch, chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính; Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV.

d. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Đ. Quyết định số 8956/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2018 của thành phố Hà Nội.

3. Hình thức sát hạch:

Thí sinh dự tuyển phải thực hiện 01 bài viết theo yêu cầu của Hội đồng, thời gian 180 phút. Kết quả bài viết phải đạt từ 50 điểm trở lên mới được xem xét tuyển dụng vào công chức.

Hội đồng kiểm ưa, sát hạch vào công chức của thành phố Hà Nội thông báo lịch và nội dung ôn tập tổ chức kiểm tra, sát hạch vào công chức không qua thi tuyển để các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan biết, thực hiện./.

Tải nội dung Thông báo 2353/TB-HĐKTSH