Cán bộ công chức

Điều chỉnh, bổ sung và giao chỉ tiệu đào tạo, bồi dưỡng đối với CBCCVC, CBCC xã, phường, thị trấn năm 2020
Ngày đăng 06/06/2020 | 9:55 PM  | View count: 780

Ngày 4/6/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2297/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh, bổ sung và giao chỉ tiệu đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2020.

Theo đó, UBND Thành phố . Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 theo Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND Thành phố Hà Nội đối với 15 cơ quan, đơn vị cụ thể như sau:

Chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên:

Khối sở, cơ quan tương đương sở và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Thành phố gồm 7 đơn vị:

Số lớp: điều chỉnh từ 50 (lớp) còn 18 (lớp); Số học viên: điều chỉnh từ 3.546 (lượt học viên) còn 1.594 (lượt học viên).

Khối UBND quận, huyện, thị xã gồm 8 đơn vị: Số lớp: điều chỉnh từ 46 (lớp) còn 26 (lớp); Số học viên: điều chỉnh từ 11.149 (lượt học viên) còn 4.724 (lượt học viên).

Chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gồm 1 đơn vị: Điều chỉnh giảm, không thực hiện: 16 lớp/1575 (lượt học viên).

Tổng kinh phí điều chỉnh đối với 15 cơ quan, đơn vị theo các chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng như sau: Điều chỉnh từ: 18.170.000.000 đồng (Mười tám tỷ một trăm bảy mươi triệu đông) còn 5.186.000.000 đồng (Năm tỷ một trăm tám sáu triệu đồng).

Đối với chỉ tiêu kế hoạch các cơ quan, đơn vị không báo cáo và đề xuất điều chỉnh, bổ sung thực hiện theo các chỉ tiêu đã được giao tại Quyết định số 814/QĐ- UBND ngày 20/02/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán kinh phỉ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2020.

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Quyết định này và Quyết định 814/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2020.

Quyết định số 2297/QĐ-UBND