Cán bộ công chức

Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý theo Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội năm 2020
Ngày đăng 01/07/2020 | 10:52 AM  | View count: 707

Ngày 29/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2839/QĐ-UBND về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, lãnh đạo quản lý theo Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội năm 2020.

UBND Thành phố tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý năm 2020 theo Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

Tổ chức 05 lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn Thành phố Hà Nội (viết tắt là lớp CT) tại Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô (Xã Xuân Sơn, Thị xã Sơn Tây). Thời gian học: 35 ngày/lớp (bao gồm cả thời gian đi nghiên cứu học tập thực tế).

Chương trình bồi dưỡng gồm 06 phần: Các chuyên đề về Lý luận chính trị; Các chuyên đề kiến thức về hành chính - chính quyền địa phương; Các chuyên đề về định hướng đổi mới, nâng cao kỷ cương hành chính, xây dựng chính quyền minh bạch, liêm chính, kiến tạo; Các chuyên đề về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành; Phần kiến thức nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị; Nghiên cứu thực tế, kiểm tra, đánh giá. Hình thức: Học tập trung liên tục (nghỉ ngày Lễ, thứ Bảy, Chủ nhật). Học viên ăn, ở tập trung tại Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô trong thời gian học tập.

Kết thúc khóa học: Học viên đạt yêu cầu được Học viện Hành chính Quốc gia cấp chứng chỉ nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn Thành phố Hà Nội và Học viện Cán bộ Quản lý xây dựng và đô thị cấp chứng chỉ nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị.

Hình thức: Học tập trung liên tục (nghỉ ngày Lễ, thứ Bảy, Chủ nhật). Học viên ăn, ở tập trung tại Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô trong thời gian học tập.

Tổ chức 06 lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đối với Trưởng, Phó phòng và tương đương Thành phố Hà Nội (viết tắt là lớp TP) tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ - Công an Thành phố (số 9 Văn Phú - Hà Đông). Thời gian: 27 ngày/lớp (bao gồm cả thời gian đi nghiên cứu học tập thực tế).

Chương trình bồi dưỡng gồm 04 phần: Các chuyên đề về Lý luận chính trị; Các chuyên đề về kiến thức, kỹ năng, lãnh đạo cấp phòng và nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý; định hướng đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; Phần kiến thức nâng cao năng lực quản lý quy hoạch - kiến trúc; Nghiên cứu thực tế, kiểm tra, đánh giá.

Kết thúc khóa học: Học viên đạt yêu cầu được Học viện Hành chính Quốc gia cấp: Chứng chỉ nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đối với Trưởng, Phó phòng và tương đương Thành phố Hà Nội và Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng (theo quy định của Bộ Nội vụ); Học viện Cán bộ Quản lý xây dựng và đô thị cấp chứng chỉ nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị.

Hình thức: Học tập trung liên tục 05 ngày/tuần (nghỉ ngày Lễ, thứ Bảy, Chủ nhật). Học viên chủ động liên hệ chỗ ăn, nghỉ trong thời gian học tập, do hiện nay, để tăng cường công tác phòng, chống dịch CoVid-19, UBND Thành phố đã giao Công an Thành phố bố trí Khu nhà ở 6 tầng (trong đó có tầng 5 và tầng 6 là phòng ở công vụ dùng cho học viên các lớp bồi dưỡng trong thời gian học tập trung tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ - Công an Thành phố) đế thực hiện việc cách ly phòng chống dịch đối vơi các trường hợp nhập cảnh nên không bố trí phòng ở cho học viên.

Kinh phí tổ chức lớp được trích từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Thành phố Hà Nội được UBND Thành phố giao cho Sở Nội vụ năm 2020. Kinh phí đi lại và ăn, ở của học viên do cơ quan, đơn vị cử CBCC đi bồi dưỡng hỗ trợ theo quy định tại Mục 1.3.2, Phụ lục 02, Nghị quyết số 11/2018/NQ- HĐND ngày 05/12/2018 về quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.

Quyết định số 2839/QĐ-UBND