Cán bộ công chức

Thông báo kết quả phúc khảo thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên tiểu học năm 2020
Ngày đăng 03/07/2020 | 5:15 PM  | View count: 1804

Ngày 03/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Thông báo số 19/TB-HĐXTH về kết quả Thông báo kết quả phúc khảo thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên tiểu học làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020.

Căn cứ các quy định của pháp luật về thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Thông tư số 28/2017/TT- BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập; Căn cứ Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 phê duyệt Đề án tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc thành phố Hà Nội năm 2020; Công văn số 811/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 12/6/2020 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thống nhất nghiệp vụ tổ chức thi, xét thăng hạng giáo viên;

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐXTH ngày 22/5/2020; sau khi thực hiện trình tự thủ tục tiếp nhận đơn phúc khảo và tổ chức phúc khảo thẩm đinh, chấm điểm hồ sơ đối với giáo viên có đơn phúc khảo, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II thông báo kết quả phúc khảo thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với 01 trường hợp giáo viên làm việc tại cơ sở giáo dục công lập thuộc quận Long Biên, thành phố Hà Nội năm 2020.

Thông báo này thay cho giấy báo kết quả phúc khảo, đề nghị UBND quận Long Biên niêm yết tại trụ sở và đăng công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; đồng thời thông báo đến giáo viên dự xét thăng hạng biết và thực hiện.

Thông báo số 19/TB-HĐXTH