Cán bộ công chức

Thông báo danh sách giáo viên mầm non, tiểu học không đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia sát hạch trong xét thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II
Ngày đăng 03/07/2020 | 5:20 PM  | View count: 2777

Ngày 03/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Thông báo số 20/TB-HĐXTH về danh sách giáo viên mầm non, tiểu học làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội không đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia sát hạch trong xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II.

Căn cứ các quy định của pháp luật về thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Thông tư số 28/2017/TT- BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Căn cứ Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 phê duyệt Đề án tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc thành phố Hà Nội năm 2020.

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐXTH ngày 22/5/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II đã có các Văn bản: Thông báo số 06/TB-HĐXTH ngày 29/5/2020 về việc giáo viên mầm non, tiểu học đãng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng nt lên hạng n tham gia sát hạch; Thông báo số 15/TB-HĐXTH ngày 18/5/2020 về kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng n đối với giáo viên mầm non, tiểu học; Thông báo số 19/TB-HĐXTH ngày 03/7/2020 về kết quả phúc khảo thẩm đinh, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên tiểu học làm việc tại cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020.

Căn cứ các quy định và văn bản nêu trên, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II thông báo danh sách 32 giáo viên (gồm 09 giáo viên mầm non, 23 giáo viên tiểu học) làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không được tham gia sát hạch trong xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng ni lên hạng II năm 2020.

Đề nghị UBND quận, huyện có thí sinh trong danh sách nêu trên niêm yết tại trụ sở và đăng công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; đồng thời thông báo đến các giáo viên có tên trong danh sách biết và thực hiện.

Thông báo số 20/TB-HĐXTH