Cán bộ công chức

Triệu tập công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2014

Ngày đăng 05/02/2015 | 12:00 AM  | View count: 859
Ngày 04/02/2015, Hội đồng thi nâng ngạch công chức có Thông báo số 250/TB-HĐTNN về việc triệu tập công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự...

Hướng dẫn tiếp nhận không qua thi tuyển đối với những trường hợp đặc biệt trong kỳ thi tuyển công chức năm 2015 và xác định ngành, chuyên ngành đào tạo đăng ký tuyển dụng công chức

Ngày đăng 04/02/2015 | 12:00 AM  | View count: 1112
Ngày 04/02/2015, Sở Nội vụ Hà Nội   ban hành Hướng dẫn số 239/HD-SNV-ĐTBDTD   về việc tiếp nhận   không qua thi tuyển đối với những trường hợp đặc biệt trong kỳ thi tuyển...

Phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2014

Ngày đăng 03/02/2015 | 12:00 AM  | View count: 1008
Ngày 15/01/2015, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 196/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán...

Thông báo hướng dẫn ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương Thành phố năm 2014

Ngày đăng 30/01/2015 | 12:00 AM  | View count: 1307
Ngày 30/01/2015, Hội đồng thi nâng ngạch công chức ban hành   Công văn số 215/HĐTNN-TT về việc hướng dẫn ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương Thành...

Hướng dẫn thông báo chỉ tiêu thi tuyển, thu nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2015

Ngày đăng 15/01/2015 | 12:00 AM  | View count: 1531
Ngày 15/01/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 77/SNV-ĐTBDTD về việc thông báo chỉ tiêu thi tuyển, thu nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2015

Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 14/01/2015 | 12:00 AM  | View count: 1678
Ngày 14/01/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 75/SNV-ĐTBDTD về việc báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sơ, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2015

Ngày đăng 14/01/2015 | 12:00 AM  | View count: 1385
Ngày 14/01/2015, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 163/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã...

Bổ sung danh sách học viên đủ điều kiện tham dự đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn năm 2014

Ngày đăng 17/12/2014 | 12:00 AM  | View count: 1583
Ngày 16/12/2014, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 6711/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh sách học viên đủ điều kiện tham dự đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn...

Triệu tập học viên công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2014

Ngày đăng 02/12/2014 | 12:00 AM  | View count: 2281
Ngày 01/12/2014, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 3089/TB-SNV về việc triệu tập học viên  công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2014

Thông báo số 3034/TB-SNV

Ngày đăng 25/11/2014 | 12:00 AM  | View count: 783
Thông báo triệu tập cán bộ công chức đủ điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2014 do Bộ Nội vụ tổ chức.