Cán bộ công chức

Quyết định điều chỉnh, bổ sung công nhận kết quả thi tuyển công chức năm 2010

Ngày đăng 22/04/2011 | 12:00 AM  | View count: 1365
Ngày 15/4/2011 Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1751/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung công nhận kết quả thi tuyển công chức năm 2010

Quyết định công nhận kết quả thi tuyển công chức năm 2010

Ngày đăng 01/04/2011 | 12:00 AM  | View count: 1949
Ngày 21/03/2011 UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1369/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả thi tuyển công chức năm 2010

Công văn số 385/SNV-ĐTBD về việc đăng ký học viên tham dự các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp năm 2011.

Ngày đăng 23/03/2011 | 12:00 AM  | View count: 1820
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố năm 2011 và căn cứ Công văn số 21/HVHC-ĐTBD ngày 11/01/2011 của Học viện hành chính, sở Nội vụ Thành phố thông...

Thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo thi tuyển công chức năm 2010

Ngày đăng 15/03/2011 | 12:00 AM  | View count: 1614
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ - CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Thông tư số 13/2010/TT - BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định một số...

Công văn số 4186/BNV-ĐT ngày 29/11/2010 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày 15/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng 15/02/2011 | 12:00 AM  | View count: 1430
Ngày 29/11/2010, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 4186/BNV-ĐT về việc hướng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày 15/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế...

Thông báo điểm thi tuyển và phúc khảo điểm thi tuyển công chức năm 2010

Ngày đăng 24/01/2011 | 12:00 AM  | View count: 1597
Thực hiện Quyết định số 3591/QĐ-UBND ngày 01/11/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính và công chức làm Thanh tra xây dựng cấp quận, cấp phường...

Thông báo kết quả các môn thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2010

Ngày đăng 21/01/2011 | 12:00 AM  | View count: 1405
Kèm theo Thông báo số  77/TB-HĐTD ngày 21/01/2011 của HĐTD công chức TP Hà Nội

Thông báo về việc kiểm tra danh sách thí sinh và địa điểm, thời gian thi tuyển công chức năm 2010

Ngày đăng 23/12/2010 | 12:00 AM  | View count: 1395
Thực hiện Quyết định số 3591/QĐ-UBND ngày 01/11/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính và công chức làm Thanh tra xây dựng cấp quận, cấp phường...

Thông báo về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập môn thi Nghiệp vụ chuyên ngành

Ngày đăng 20/12/2010 | 12:00 AM  | View count: 1388
Căn cứ Quyết định số 5391/QĐ- UBND ngày 01/11/2010 của UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính làm việc tại các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và công chức...