Cán bộ công chức

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm lưu trữ (Chi cục Văn thư - Lưu trữ) năm 2011.

Ngày đăng 20/09/2011 | 12:00 AM  | View count: 1849
Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm lưu trữ (Chi cục Văn thư - Lưu trữ) năm 2011 như sau: I. CHỈ TIÊU, CHUYÊN NGÀNH VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG Tổng...

Công văn số 1300/SNV-ĐTBD&QLCBCC ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Sở Nội vụ Hà Nội

Ngày đăng 12/08/2011 | 12:00 AM  | View count: 2129
Về việc kiểm tra chỉ tiêu đăng ký tuyển dụng công chức hành chính, công chức làm công tác Thanh tra xây dựng và công chức cấp xã năm 2011

Quyết đinh 2957/QĐ-UBND ngày 22/6/2011 của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 11/07/2011 | 12:00 AM  | View count: 1894
Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận, huyện,...

Hướng dẫn số 1110/HDLS:NV-GD ngày 07/7/2011 hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2011

Ngày đăng 08/07/2011 | 12:00 AM  | View count: 2104
Thực hiện Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 22/6/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non,...

Giấy mời họp thẩm định chỉ tiêu đăng ký tuyển dụng viên chức làm việc tại các trường THCS, Tiểu học và Mầm non năm 2011

Ngày đăng 10/06/2011 | 12:00 AM  | View count: 2014
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố về tuyển dụng viên chức giáo dục thuộc UBND quận, huyện, thị xã, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định chỉ tiêu đăng ký tuyển...

Danh sách một số cơ sở đào tạo chuyên môn nghiệp vụ

Ngày đăng 18/05/2011 | 12:00 AM  | View count: 1851
Công văn số 709/SNV-ĐTBD ngày 11/5/2011 của Sở Nội vụ Hà Nội

Quyết định điều chỉnh, bổ sung công nhận kết quả thi tuyển công chức năm 2010

Ngày đăng 22/04/2011 | 12:00 AM  | View count: 1827
Ngày 15/4/2011 Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1751/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung công nhận kết quả thi tuyển công chức năm 2010

Quyết định công nhận kết quả thi tuyển công chức năm 2010

Ngày đăng 01/04/2011 | 12:00 AM  | View count: 2593
Ngày 21/03/2011 UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1369/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả thi tuyển công chức năm 2010

Công văn số 385/SNV-ĐTBD về việc đăng ký học viên tham dự các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp năm 2011.

Ngày đăng 23/03/2011 | 12:00 AM  | View count: 2313
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố năm 2011 và căn cứ Công văn số 21/HVHC-ĐTBD ngày 11/01/2011 của Học viện hành chính, sở Nội vụ Thành phố thông...