văn bản cải cách hành chính

Hướng dẫn nội dung báo cáo kết quả thực hiện KH số 69/KH-UBND của UBND Thành phố
Ngày đăng 13/04/2017 | 03:16

Ngày 12/4/2017, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 841/SNV-CCHC về việc hướng dẫn nội dung báo cáo kết quả thực hiện KH số 69/KH-UBND của UBND Thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND Thành phố về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 69/KH-UBND), Sở Nội vụ hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố (sau đây viết tắt là cơ quan, đơn vị) báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng theo các nội dung chính sau đây:

            1. Công tác xây dựng văn bản và triển khai thực hiện

            - Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND (nêu rõ số hiệu, ngày tháng năm của văn bản, cách thức triển khai)

            - Việc ban hành quy chế làm việc (nêu rõ số hiệu, ngày ban hành văn bản)

- Việc ban hành và công khai quy trình giải quyết công việc nội bộ: rà soát số lượng công việc cần cần xây dựng quy trình, số quy trình đã xây dựng, số quy trình đã công khai, hình thức công khai.

            - Việc công khai đối với toàn bộ các TTHC thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết.

            (Đối với những nội dung thuộc phần 1 đã báo cáo tháng trước, tháng sau không báo cáo lại)

            2. Về tổ chức, bộ máy

-  Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Kế hoạch số 16/KH-UBND về việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố (số liệu cụ thể).

- Việc xây dựng và trình UBND Thành phố phê duyệt đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp (đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố).

- Đánh giá chung việc thực hiện quy chế làm việc và các quy trình nội bộ đã xây dựng, công khai của cơ quan, đơn vị.

3. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Việc hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch công tác và đăng ký thi đua.

- Công tác rà soát, sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với từng vị trí việc làm của công chức, viên chức.

- Việc phân công lại vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức đến hạn phải thực hiện chuyển đổi theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 158/2007/NĐ-CP.

- Công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức.

- Việc thực hiện Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội

- Tiến độtriển khai Đề án “Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện việc khảo sát, đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội” được phê duyệt tại Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND Thành phố.

- Việc gửi Thư xin lỗi cá nhân, tổ chức khi giải quyết TTHC quá hạn (nếu có).

- Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, khen thưởng, xử lý vi phạm về kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Các sáng kiến, cách làm hay, gương tiêu biểu trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Việc giải quyết các vấn đề, vụ việc “nóng” theo phản ánh của dư luận và báo chí (nếu có).

4. Các cơ quan, đơn vị báo cáo chuyên đề (đánh giá khái quát, số liệu cụ thể)

a) Sở Tư pháp

- Báo cáo kết quả tổng hợp rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố.

- Báo cáo công tác kiểm soát TTHC của Thành phố hằng tháng.

b) Sở Xây dựng

Báo cáo việc xây dựng quy chế phối hợp các các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị từ Thành phố đến cơ sở trong giải quyết công việc, đặc biệt là xác định rõ quy trình cụ thể giải quyết các TTHC theo cơ chế một cửa liên thông ở lĩnh vực Quản lý nhà nước về đô thị, đầu tư và xây dựng.

c) Sở Tài chính

- Báo cáo việc xây dựng quy chế phối hợp các các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị từ Thành phố đến cơ sở trong giải quyết công việc, đặc biệt là xác định rõ quy trình cụ thể giải quyết các TTHC theo cơ chế một cửa liên thông ở lĩnh vực Quản lý nhà nước về Kinh tế - Tài chính.

- Báo cáo việc chuyển các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế sang cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp công lập sang thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

d) Sở Văn hóa và Thể thao

- Báo cáo việc xây dựng quy chế phối hợp các các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị từ Thành phố đến cơ sở trong giải quyết công việc, đặc biệt là xác định rõ quy trình cụ thể giải quyết các TTHC theo cơ chế một cửa liên thông ở lĩnh vực văn hóa.

- Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội .

- Báo cáo việc thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội của cán bộ, công chức, viên chức.

e) Sở Nội vụ

- Báo cáo việc rà soát và tham mưu UBND Thành phố sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

- Tổng hợp tình hình triển khai, thực hiện các quyết định và chỉ đạo của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Kế hoạch số 16/KH-UBND.

- Tổng hợp tình hình xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp ở khối các đơn vị sự nghiệp của Thành phố.

- Báo cáo tình hình triển khai việc đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc đối với Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã.

- Công tác kiểm tra về kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn Thành phố.

Báo cáo tháng 4, 5, 7, 8, 10, 11 và báo cáo chuyên đề các của cơ quan, đơn vị gửi về Sở Nội vụ vào ngày 20 hằng tháng để Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố. Riêng tháng 6, tháng 9, tháng 12, các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND cùng với báo cáo công tác Cải cách hành chính 6 tháng, 9 tháng, cuối năm./.

Tải Công văn số 841/SNV-CCHC