văn bản cải cách hành chính

Xây dựng hướng dẫn xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2017 của các Sở và cơ quan ngang Sở; UBND các quận, huyện, thị xã
Ngày đăng 29/09/2017 | 09:58

Ngày 28/9, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2478/SNV-CCHC về việc xây dựng hướng dẫn xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2017 của các Sở và cơ quan ngang Sở; UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 12/6/2017 của UBND Thành phố về xây dựng và triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 đối với các Sở, cơ quan ngang Sở và UBND các quận, huyện, thị xã, trong đó giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn xác định chỉ số CCHC năm 2017; các Sở liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, xây dựng văn bản hướng dẫn nội dung đánh giá công tác CCHC theo quy định tại Chỉ số CCHC được Thành phố ban hành, gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp xây dựng văn bản hướng dẫn chung.

 Căn cứ Quyết định số 6677/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND Thành phố về ban hành Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2020, Sở Nội vụ đã dự thảo 02 văn bản:

- Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2017 của các Sở và cơ quan ngang Sở;  

- Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2017 của UBND các quận, huyện, thị xã.

Sở Nội vụ đề nghị cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và 02 văn bản dự thảo nêu trên, xây dựng văn bản hướng dẫn đối với nội dung, tiêu chí, thành phần do cơ quan, đơn vị phụ trách (các Dự thảo được đăng tải bên dưới)

Văn bản góp ý của cơ quan, đơn vị (gồm cả bản có chữ ký đóng dấu của cơ quan, đơn vị và file Exel 2003) gửi về Sở Nội vụ (Phòng Cải cách hành chính, địa chỉ email: phongcchc_sonv@hanoi.gov.vn) trước ngày 03/10/2017 để tổng hợp, hoàn thiện trước khi Sở Nội vụ ban hành./.

Tải nội dung văn bản 2478/SNV-CCHC

Tải Dự thảo