văn bản cải cách hành chính

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác CCHC năm 2018
Ngày đăng 23/04/2018 | 04:47

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2018 gồm các văn bản sau:

1. Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 26/2/2018 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của  hệ thống chính trị 2018"

2. Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 14/3/2018 của UBND thành phố Hà Nộivề cài thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2018.

3. Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 16/4/2018 của UBND thành phố Hà Nội về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2018.

4. Quyết định số 8956/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2018 của thành phố Hà Nội.

5. Dự thảo mẫu Báo cáo cải cách hành chính (lần 2).

Tải tài liệu

Tải Dự thảo mẫu Báo cáo cải cách hành chính