văn bản cải cách hành chính

Tài liệu Hội nghị hướng dẫn triển khai thí điểm mẫu Báo cáo cải cách hành chính định kỳ
Ngày đăng 06/09/2018 | 02:50

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai thí điểm mẫu Báo cáo cải cách hành chính định kỳ vào ngày 12/9/2018. Các đơn vị tải biểu mẫu báo cáo CCHC định kỳ và các phụ lục tại các đường dẫn dưới đây:

Đề cương mẫu báo cáo

Phụ lục đề cương báo cáo khối sở

Phụ lục đề cương báo cáo khối quận huyện