văn bản cải cách hành chính

Kế hoạch sơ kết công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020
Ngày đăng 17/09/2018 | 10:02

Ngày 14/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND về việc sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Nội dung sơ kết gồm: Đánh giá khái quát tình hình triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 158/KH-UBND tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố; Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành tại cơ quan, đơn vị, cụ thể: Việc tổ chức quán triệt Kế hoạch số 158/KH-UBND; Việc xây dựng và ban hành các văn bản cụ thể hóa Kế hoạch số 158/KH-UBND để triển khai thực hiện ở cấp mình và các đơn vị trực thuộc; Việc củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo CCHC (nêu có) tại các cơ quan, đơn vị; công tác tuyên truyền; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Bên cạnh đó, tập trung sơ kết 7 chuyên đề, gồm:

Chuyên đề 1 (Sở Nội vụ): Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành CCHC trong thời gian qua của UBND Thành phố và các cấp, các ngành; công tác cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Chuyên đề 2 (Sở Tư pháp): Đánh giá kết quả tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong cải cách thể chế, trọng tâm là công tác rà soát, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; đánh giá tác động của cơ chế, chính sách đã đề xuất với Trung ương và cơ chế, chính sách được quy định trong Luật Thủ đô đối với việc xây dựng, phát triển và quản lý Thủ đô.

Chuyên đề 3 (Văn phòng UBND Thành phố): Đánh giá công tác kiểm soát TTHC, việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố gắn với kết quả thực hiện Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND và Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND của UBND Thành phố.

Chuyên đề 4 (Sở Kế hoạch và Đầu tư): Đánh giá kết quả triển khại thực hiện phân cấp quản lý trong thời gian qua trên địa bàn Thành phố; việc đầu tư, nâng cấp trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị đặc biệt là ƯBND các xã, phường, thị trấn.

Chuyên đề 5 (Sở Tài chính): Đánh giá kết quả thực hiện cải cách tài chính công (trọng tâm là cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần).

Chuyên đề 6 (Sở Khoa học và Công nghệ): Đánh giá kết quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Thành phố (tập trung đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu); việc chuyển đổi thực hiện theo ISO 9001:2015; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điện tử hóa các quy trình ISO.

Chuyên đề 7 (Sở Thông tin và Truyền thông): Đánh giá kết quả thưc hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính nhà nước; công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC trên địa ban Thành phố (tập trung đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm).

UBND Thành phố giao các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo kết quả sơ kết về Sở Nội vụ để tổng hợp trước ngày 20/9/2018. Việc tổ chức sơ kết được triển khai thực hiện với các hoạt động, hình thức phù hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các Sở, ban, ngành được phân công xây dựng báo cáo chuyên đề ngoài gửi báo cáo sơ kết của cơ quan, đơn vị, đồng thời, gửi báo cáo chuyên đề về Sở Nội vụ để tổng hợp trước ngày 20/9/2018.

 Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; tổng hợp, xây dựng Báo cáo sơ kết trình UBND Thành phố trước ngày 10/10/2018./.

Tải Kế hoạch số 177/KH-UBND của UBND Thành phố

Đề cương sơ kết công tác CCHC