văn bản cải cách hành chính

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính.
Ngày đăng 18/10/2018 | 03:53

Ngày 18/10/2018, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2366/SNV-CCHC về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính.

Để bảo đảm việc báo cáo đúng thời gian và thống nhất nội dung báo cáo theo quy định của Bộ Nội vụ, Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) hàng năm của Thành phố, Sở Nội vụ đề nghị các Sở, Ban, Ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác CCHC như sau:

1. Báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện công tác CCHC của cơ quan, đơn vị:

-  Đối với các Sở, Ban, Ngành: Báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo năm theo Mẫu báo cáo và Phụ lục 1.

- Đối với UBND các quận, huyện, thị xã: Báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo năm theo Mẫu báo cáo và Phụ lục 2.

2. Báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện công tác CCHC theo ngành, lĩnh vực của các Sở, cơ quan ngang Sở theo dõi, phụ trách:  

- Văn phòng UBND Thành phố báo cáo theo mẫu Phụ lục 3.

- Sở Tư pháp báo cáo theo mẫu Phụ lục 4.

- Sở Tài chính báo cáo theo mẫu Phụ lục 5.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo theo mẫu Phụ lục 6.

- Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo theo mẫu Phụ lục 7.

- Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo theo mẫu Phụ lục 8.

3. Nội dung báo cáo:

- Báo cáo cần bảo đảm đầy đủ nội dung, số liệu theo yêu cầu nêu trong các mẫu Phụ lục; không copy, chỉnh sửa nội dung, tiêu chí tại các Phụ lục. Để giúp việc tính toán nhanh chóng, chính xác, một số tiêu chí, nội dung của Phụ lục 1, Phụ lục 2 đã được thiết kế công thức tính toán cho trước, thể hiện tại cột “số lượng” có các ký hiệu: #div/0!, 0. 

- Các cơ quan, đơn vị được Thành phố giao nhiệm vụ, đề án tại Chương trình số 08-Ctr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy và Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 24/8/2016 của UBND Thành phố về CCHC nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 có trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện nhiệm vụ được Thành phố giao.

4. Thời gian và phương thức gửi báo cáo

- Báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng gửi trước ngày 05 tháng cuối kỳ báo cáo;  báo cáo năm gửi trước ngày 10  tháng 1 1 hàng năm (Báo cáo lần đầu cập nhật đầy đủ các số liệu, các báo cáo lần sau chỉ gửi số liệu cập nhật bổ sung nếu có biến động) . Báo cáo gửi về Sở Nội vụ bằng văn bản và email - bản mềm excel theo mẫu (qua phòng CCHC, ĐT: 024.39335176-503, Email: phongcchc_sonv@hanoi.gov.vn) để tổng hợp báo cáo, trình UBND Thành phố theo thời hạn quy định.

Chế độ báo cáo nêu tại Công văn này được thực hiện từ tháng 11/2018 (báo cáo lần đầu là báo cáo công tác CCHC năm 201 8 ) và thay thế chế độ báo cáo nêu tại Công văn số 829/SNV-CCHC ngày 24/5/2012 của Sở Nội vụ./.