văn bản cải cách hành chính

Hướng dẫn triển khai xác định Chỉ số CCHC cấp xã
Ngày đăng 23/10/2018 | 11:56

Ngày 16/10, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2348/SNV-CCHC về triển khai xác định Chỉ số CCHC cấp xã.

Thực hiện Quyết định số 5505/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND Thành phố về việc ban hành Khung chỉ số đánh giá kết quả Cải cách hành chính áp dụng đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội, Sở Nội vụ hướng dẫn việc xây dựng Kế hoạch và triển khai xác định Chỉ số CCHC cấp xã năm 2018 như sau:

  1. 1. Ban hành Chỉ số CCHC áp dụng đối với UBND cấp xã trực thuộc

UBND cấp huyện căn cứ Khung chỉ số do UBND Thành phố ban hành, xây dựng và ban hành Chỉ số CCHC áp dụng đối với cấp xã trự thuộc. Trong đó, chú ý một số nguyên tắc sau:

- Có thể sử dụng trực tiếp các tiêu chí thành phần trong Khung chỉ số để chấm, hoặc bổ sung thêm các tiêu chí thành phần, tuy nhiên việc bổ sung tiêu chí thành phần không được làm thay đổi tổng điểm của tiêu chí theo nguyên tắc tại mục II.1.2 Quyết định số 5505/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND Thành phố.

- Điểm xác định qua Điều tra xã hội học (ĐT XHH) được khuyến khích thực hiện, không bắt buộc.

  1. 2. Tính điểm xác định Chỉ số CCHC và Quy đổi thang điểm 100

2.1. Trường hợp có triển khai ĐT XHH

Kết quả chỉ số được xác định bằng Tỷ lệ giữa Tổng điểm đạt được và Tổng điểm tối đa, đơn vị tính là %.

                    Tổng điểm đạt được

Chỉ số CCHC =     ----------------------------    x100%

                  Tổng điểm tối đa

 

- Trong đó:

+ Điểm đạt được = Điểm thẩm định + Điểm ĐT XHH.

+ Điểm tối đa = 70 điểm + Điểm ĐT XHH tối đa (không quá 30 điểm).

  1. Trường hợp không triển khai ĐT XHH

Kết quả chỉ số được xác định theo công thức dưới đây, đơn vị tính là %.

                   Tổng điểm thẩm định

Chỉ số CCHC =     ------------------------------    x100%

                   70

  1. 3. Triển khai xác định chỉ số CCHC cấp xã

- UBND cấp huyện:

+ Thành lập Hội đồng thẩm định. Chủ tịch Hội đồng thẩm định là Chủ tịch UBND cấp huyện; Thư ký Hội đồng thẩm định là Trưởng phòng Nội vụ; Thành viên Hội đồng thẩm định là Trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan. Điểm tự đánh giá của UBND cấp xã sẽ được Hội đồng thẩm định công nhận hoặc điều chỉnh nếu cần thiết.

+ Xây dựng Kế hoạch triển khai xác định chỉ số CCHC cấp xã, gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

+ Triển khai xác định Chỉ số CCHC đối với UBND cấp xã theo Kế hoạch. Số liệu được sử dụng để đánh giá được xác định trong giai đoạn từ 01/01 đến 31/10/2018.

- Hướng dẫn chấm điểm với một số tiêu chí, tiêu chí thành phần tại Phụ lục 1. Kết quả xác định chỉ số cấp xã năm 2018 gửi về Sở Nội vụ trước ngày 31/01/2019 theo các Biểu mẫu tại Phụ lục 2.

Căn cứ Quyết định số 5505/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND Thành phố và văn bản hướng dẫn này, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vấn đề gì vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

Quyết định 5505/QĐ-UBND

Khung Chỉ số CCHC

Công văn 2348/SNC-CCHC

Phụ lục 1, 2 kèm Hướng dẫn