văn bản cải cách hành chính

Lập danh sách trả lời phiếu điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của Thành phố
Ngày đăng 02/01/2019 | 11:39

Ngày 28/12/2018, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 3022/SNV-CCHC về việc lập danh sách trả lời phiếu điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của Thành phố.

Ngày 27/12/2018, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 6308/BNV-CCHC đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp triển khai điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018. 

Để giúp UBND Thành phố phối hợp với Bộ Nội vụ trong việc triển khai điều tra xã hội học xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2018, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung công việc sau:

1. Tạo điều kiện và thực hiện việc phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Bưu điện thành phố Hà Nội triển khai công tác điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018, đảm bảo khách quan, có chất lượng. 

2. Lập danh sách những người tham gia trả lời phiếu điều tra xã hội học, cụ thể như sau:

- Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố:

Đề nghị lập danh sách 50 đại biểu HĐND Thành phố và danh sách dự phòng 20 đại biểu HĐND Thành phố tham gia trả lời phiếu điều tra xã hội học.

- Các Sở, cơ quan ngang Sở:

+ Lập danh sách 03 lãnh đạo Sở và lập thêm danh sách dự phòng 01 lãnh đạo (trường hợp cơ quan có trên 3 lãnh đạo).

+ Lập danh sách 03 trưởng phòng chuyên môn và lập thêm danh sách dự phòng 03 trường phòng khác của cơ quan.

- UBND các quận, huyện, thị xã:

Lập danh sách 03 lãnh đạo UBND cấp huyện (bao gồm Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch) và lập thêm danh sách dự phòng 01 Phó Chủ tịch UBND cấp huyện (trường hợp đơn vị cấp huyện có trên 02 Phó Chủ tịch ).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi Danh sách  (gồm cả bản giấy và file mềm exel) về Sở Nội vụ (18b Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Email: leanhtuan_sonv@hanoi.gov.vn) trước ngày 06/01/2019 để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố, gửi Bộ Nội vụ./.

Phụ lục 1 - HĐND Thành phố

Phụ lục 2 - Các Sở

Phụ lục 1 - Quận, huyện