văn bản cải cách hành chính

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và triển khai xác định Chỉ số CCHC cấp phòng thuộc UBND các quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội
Ngày đăng 23/09/2019 | 04:18

Thực hiện Quyết định số 4659/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND Thành phố về việc ban hành Khung chỉ số đánh giá kết quả Cải cách hành chính áp dụng đối với các phòng chuyên môn và tương đương (sau đây gọi tắt là cấp phòng) thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội, nhằm đánh giá kết quả công tác Sở Nội vụ hướng dẫn việc xây dựng Kế hoạch và triển khai xác định Chỉ số CCHC cấp phòng năm 2019 như sau:

1. Ban hành Chỉ số đánh giá kết quả công tác CCHC áp dụng đối với cấp phòng thuộc UBND quận, huyện, thị xã

UBND cấp huyện căn cứ Khung chỉ số do UBND Thành phố ban hành, xây dựng và ban hành Chỉ số đánh giá kết quả công tác CCHC áp dụng đối với cấp phòng thuộc quận, huyện, thị xã. Trong đó, chú ý một số nguyên tắc sau:

- Đối tượng áp dụng bắt buộc là các phòng chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã, tuy nhiên tùy vào điều kiện cụ thể các đơn vị có thể mở rộng áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất, Đội quản lý trật tự xây dựng...).

- Có thể sử dụng trực tiếp các tiêu chí trong Khung chỉ số để chấm, hoặc bổ sung thêm các tiêu chí thành phần điều chỉnh tỷ lệ điểm của các tiêu chí thành phần để việc bổ sung tiêu chí thành phần không được làm thay đổi tổng điểm của tiêu chí theo nguyên tắc tại mục II. 1.2 Quyết định số 4659/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND Thành phố.

Điểm xác định qua Điều tra xã hội học (ĐT XHH) được khuyến khích thực hiện, không bắt buộc.

2.  Triển khai kế hoạch xác định Chỉ số CCHC cấp phòng thuộc UBND quận, huyện, thị xã

a) Đối với UBND cấp huyện:

- Căn cứ Quyết định số 4659/QĐ-UBND của UBND Thành phố, UBND cấp huyện khẩn trương ban hành Chỉ số đánh giá kết quả CCHC áp dụng đối với cấp phòng thuộc UBND quận, huyện, thị xã đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu của Thành phố.

- Thành lập Hội đồng thẩm định. Chủ tịch Hội đồng thẩm định là Chủ tịch UBND cấp huyện; các Phó Chủ tịch cấp huyện và Trưởng phòng Nội vụ là Phó Chủ tịch Hội đồng (đồng thời là cơ quan thường trực giúp việc Hội đồng chấm). Điểm tự đánh giá của các phòng chuyên môn và tương đương sẽ được Hội đồng thẩm định công nhận hoặc điều chỉnh nếu cần thiết.

- Hàng năm xây dựng Kế hoạch triển khai xác định chỉ số CCHC cấp phòng thuộc quận, huyện, thị xã, gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố trong quý I của năm đánh giá (riêng năm 2019, UBND cấp huyện ban hành Kế hoạch trước ngày 01/10/2019).

- Triển khai xác định Chỉ số CCHC đối với cấp phòng thuộc UBND quận, huyện, thị xã theo kế hoạch. Số liệu được sử dụng để đánh giá được xác định trong giai đoạn từ 01/01 đến 31/10 hàng năm.

b) Sở Nội vụ hướng dẫn cụ thể chấm điểm đối với một số tiêu chí, tiêu chí thành phần tại Phụ lục 1 . Riêng kết quả xác định chỉ số cấp phòng thuộc quận, huyện, thị xã năm 2019 gửi về Sở Nội vụ trước ngày 31/01/2020 theo các Biểu mẫu tại Phụ lục số 2.

Đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vấn đề vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ (qua Phòng Cải cách hành chính, email: phongcchc_sonv@hanoi.gov.vn; ĐT: 0243.9335176 - 503) để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.