văn bản cải cách hành chính

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2019 của các Sở và cơ quan ngang Sở
Ngày đăng 10/12/2019 | 04:18

Thực hiện Quyết định số 6677/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND Thành phố về ban hành Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính (CCHC) của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020 và Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 26/11/2019 của UBND Thành phố về việc triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2019 của các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã; trên cơ sở thống nhất ý kiến với Văn phòng UBND Thành phố; Thanh tra Thành phố và các Sở: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ hướng dẫn các Sở và cơ quan tương đương Sở tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC năm 2019 của đơn vị như sau:

1. Tự đánh giá, chấm điểm theo các nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần

Để triển khai xác định Chỉ số đánh giá CCHC năm 2019, Sở và cơ quan tương đương Sở có trách nhiệm tiến hành tự đánh giá, chấm điểm kết quả CCHC năm 2019 theo các nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định trong Chỉ số CCHC (Phụ lục 2 kèm theo Quyết định số 6677/QĐ-UBND); không tự đánh giá, chấm điểm đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định đánh giá qua điều tra xã hội học. Việc tự đánh giá, chấm điểm của cơ quan bắt buộc phải có số liệu dẫn chứng minh họa và các tài liệu kiểm chứng kèm theo.

Sở Nội vụ hướng dẫn thống nhất việc tự đánh giá, chấm điểm một số tiêu chí, tiêu chí thành phần (Phụ lục 1 ).

2. Xây dựng báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm của cơ quan, đơn vị

Sau khi tự đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định trong Chỉ số CCHC, các Sở và cơ quan ngang Sở xây dựng báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC năm 2019 như sau:

a. Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC năm 2019(Phụ lục 2  ).

b. Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC năm 2019 (Phụ lục 3 ). 

c. Các tài liệu kiểm chứng gửi kèm theo Báo cáo để phục vụ cho công tác thẩm định, gồm có: các văn bản (các kế hoạch, báo cáo, quyết định...), các số liệu thống kê trên các lĩnh vực CCHC của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận để phục vụ việc tính điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần v.v... Ví dụ: kế hoạch CCHC của đơn vị, báo cáo CCHC, kế hoạch kiểm tra CCHC, các tài liệu về xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính, bộ máy hành chính, đề án, báo cáo số lượng, trình độ công chức, viên chức, tinh giản biên chế, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện ISO, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao... .

d. Ngoài các số liệu lấy mốc thời gian theo quy định của ngành, lĩnh vực, các số liệu dẫn chứng, minh họa khác về kết quả triển khai CCHC của đơn vị được tính mốc thời gian từ ngày 01/01/2019 hết ngày 30/11/2019.