DỮ LIỆU MỞ NGÀNH NỘI VỤ

Danh sách quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi Thành phố được cấp phép hoạt động (cập nhật tháng 5/2024)

Ngày đăng 06/05/2024 | 04:00 PM  | View count: 233
Danh sách quỹ xã hội, quỹ từ thiện được cấp phép hoạt động (cập nhật tháng 5/2024)

Danh sách quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi Thành phố được cấp phép hoạt động

Ngày đăng 01/05/2023 | 09:56 AM  | View count: 203
Danh sách quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi Thành phố (ban hành kèm theo Văn bản số 1493/UBND-NC ngày 22/5/2023 của UBND thành phố Hà Nội)