Hoạt động chuyên đề

Danh sách và kinh phí tinh giản biên chế của Thành phố năm 2017 (đợt 5)
Ngày đăng 05/01/2018 | 09:39  | View count: 9640

Ngày 26/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 8917/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế của Thành năm 2017 (đợt 5).

UBND Thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí để chi trả cho các công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (sau đây gọi tắt là Nghị đinh số 68/2000/NĐ-CP); cán bộ, công chức cấp xã được nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, với tổng kinh phí: 5.744.533.000 đồng (Năm tỷ, bảy trăm bốn mươi bốn triệu, năm trăm ba mươi ba nghìn đồng); trong đó: Nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2017 của ngân sách cấp Thành phố: 5.621.761.000 đồng; Nguồn thu, dự toán ngân sách giao tại Quyết định số 6768/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND Thành phố và các nguồn hợp pháp khác của đơn vị: 122.772.000 đồng.

Đính chính một số nội dung tại Quyết định số 7216/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của UBND Thành phố về việc phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế của thành phố Hà Nội theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ (đợt 4 năm 2017).

Các cơ quan, đơn vị có công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; cán bộ công chức cấp xã được tinh giản biên chế có trách nhiệm tiếp nhận kinh phí ngân sách Thành phố cấp bổ sung và sử dụng nguồn thu, dự toán ngân sách giao tại Quyết định số 6768/QĐ- UBND ngày 09/12/2016 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2017 và các nguồn hợp pháp khác của đơn vị để thực hiện chi trả cho công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; cán bộ, công chức cấp xã theo đúng chế độ, chính sách quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; thực hiện thanh, quyết toán kinh phí đúng quy định của Nhà nước.

Các cơ quan, đơn vị có viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP có trách nhiệm điều chỉnh thông tin theo quy định.

Sở Tài chính, Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện theo đúng quy định.