Hoạt động chuyên đề

Thông báo lịch hướng dẫn ôn tập và điều chỉnh lịch tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính
Ngày đăng 11/07/2018 | 06:00  | View count: 2790

Ngày 6/7/2018, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 1457/TB-SNV về kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2017; Quyết định số 2155/QĐ-SNV về phê duyệt Danh sách viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng viên chức hành chính từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên thành phố Hà Nội năm 2017; Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính ban hành Thông báo số 1456/TB-HĐTTHVCHC về lịch hướng dẫn ôn tập và điều chỉnh lịch tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2017.

Nội dung chi tiết xem tại các văn bản kèm theo

Thông báo 1456/TB-HĐTTHVCHC

Thông báo số 1457/TB-SNV

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

Phụ lục 4

Quyết định số 2155/QĐ-SNV