Hoạt động chuyên đề

Thông báo kết quả thi nâng ngạch và hoàn thiện hồ sơ đối với cán bộ, công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội, từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính
Ngày đăng 09/09/2019 | 9:49 AM  | View count: 2797

Ngày 6/9, Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 2119/TB-HĐTNGCCHC về việc thông báo kết quả thi nâng ngạch và đề nghị kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ đối với cán bộ, công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội, từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính.

Căn cứ các quy định của pháp luật về thi nâng ngạch công chức hành chính; Quyết định số 679/QĐ-BNV ngày 28/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công nhận kết quả thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức; Công văn số 3675/UBND-SNV ngày 26/8/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc báo cáo và đề nghị công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính;

Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018(có danh sách chi tiết kèm theo).

Để giúp UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát lại điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và bổ sung thông tin của cán bộ, công chức đã trúng tuyển, trước khi ban hành quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương, Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội đề nghị Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan tương đương Sở, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã:

1. Kiểm tra, rà soát lại điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi đối với  cán bộ, công chức trúng tuyển thuộc quyền quản lý, sử dụng; xác định rõ đối với từng trường hợp đủ hoặc không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi.

2. Rà soát, bổ sung thông tin hồ sơ của cán bộ, công chức trúng tuyển gồm: Thay đổi trích ngang của công chức trúng tuyển (nếu có);  Bản sao có chứng thực Quyết định nâng lương gần nhất (nếu có thay đổi từ khi nộp hồ sơ dự tuyển đến nay).

3. Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát và bổ sung thông tin cán bộ, công chức trúng tuyển (nếu có) về Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức, viên chức) trước ngày 10/9/2019,  để tổ chức thẩm định, trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Thông báo 2119/TB-HĐTNGCHC