Hoạt động chuyên đề

Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính bảo đảm thiết thực, hiệu quả
Ngày đăng 18/02/2020 | 02:41  | View count: 6

Đây là yêu cầu trong Kế hoạch số 34/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 14/02/2020, triển khai thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) nhà nước của thành phố năm 2020.
 

Theo đó, thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu phấn đấu có 100% các sở, ban, ngành thành phố, UBND quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC hoặc lồng ghép nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong kế hoạch CCHC của cơ quan, đơn vị; đồng thời, tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2020 của thành phố. 100% VBQPPL do HĐND thành phố, UBND thành phố ban hành, quyết định của UBND thành phố công bố TTHC được cập nhật, công khai trên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội.

100% cổng thông tin điện tử các sở, ban, ngành thành phố, UBND quận, huyện, thị xã đăng tải kịp thời văn bản về CCHC, thông tin về hoạt động CCHC của cơ quan, đơn vị. 100% các trường THCS, THPT trên địa bàn được thông tin, tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 dùng chung của thành phố.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, UBND thành phố yêu cầu, công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC là nhiệm vụ thường xuyên của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Nội dung thông tin, tuyên truyền phong phú, thường xuyên cập nhật, bám sát kế hoạch CCHC và kế hoạch công nghệ thông tin của thành phố Hà Nội năm 2020. Lựa chọn hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn; Việc đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền được xác định là tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC của đơn vị hằng năm; Thông tin, tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Chuẩn bị tổng kết tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020
Ngày đăng 18/02/2020 | 02:35  | View count: 4

Ngày 11/02/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND, triển khai tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ; Kế hoạch số 158/KH-UBND, ngày 24/8/2016 về CCHC nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.
 
Theo kế hoạch, về xây dựng báo cáo tổng kết của UBND thành phố xây dựng theo đề cương và phụ lục do Bộ Nội vụ hướng dẫn tại Công văn số 6503/BNV-CCHC ngày 24/12/2019; đối chiếu các chỉ tiêu của Kế hoạch số 158/KH-UBND để đánh giá mức độ hoàn thành công tác CCHC của thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2016 - 2020. Các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố căn cứ kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020 của cơ quan, đơn vị để xây dựng báo cáo đánh giá kết quả và mức độ hoàn thành kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020.
 
Các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố tổng kết và gửi báo cáo về UBND thành phố trước ngày 15/4/2020. Đối với cấp thành phố, tổng kết trong quý II/2020; báo cáo gửi Bộ Nội vụ trước 20/6/2020.
 
Thông qua tổng kết nhằm đánh giá toàn diện tình hình triển khai và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn thành phố; xác định rõ những kết quả nổi bật đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, đề xuất với Chính phủ các định hướng, giải pháp, nhiệm vụ CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước trong tình hình mới.
 
Bên cạnh đó, đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của thành phố Hà Nội, ngày 23/12/2019, của UBND thành phố; xác định phương hướng công tác CCHC của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030; khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác CCHC giai đoạn 2016 - 2020.
 
Để làm tốt công tác tổng kết, UBND thành phố yêu cầu việc tổng kết, đánh giá Chương trình tổng thể trên địa bàn thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 158/KH-UBND theo đúng chỉ đạo của Bộ Nội vụ và UBND thành phố, đảm bảo yêu cầu về nội dung đánh giá, số liệu tổng hợp, tiến độ thực hiện. Kế hoạch này được triển khai thực hiện tại 100% các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố./.
 
Kế hoạch tuyên dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020
Ngày đăng 17/02/2020 | 07:04  | View count: 498

Ngày 17/2/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 766/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hàn Kế hoạch tuyên dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020.

Theo Kế hoạch, tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm 298 chỉ tiêu, trong đó: Chi cục Đề diều và Phòng chống lụt bão: 48 chỉ tiêu; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: 23 chỉ tiêu; Chi cục Chăn nuôi và Thú y: 24 chỉ tiêu; Trung tâm Phát triển nông nghiệp: 56 chỉ tiêu; Trung tâm phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm: 25 chỉ tiêu; Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã: 9 chỉ tiêu; Ban Duy tru các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 7 chỉ tiêu; Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng: 23 chỉ tiêu; Trung tâm Khuyến nông Hà Nội: 64 chỉ tiêu; Ban quản lý công trình phân lũ sông Đáy: 17 chỉ tiêu; Ban Quản lý dịch vụ thủy lợi: 2 chỉ tiêu.

1.Người đãng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu vào một vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng (nếu đăng ký dự tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển). Người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

2. Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Sở Nông nghiệp & PTNT để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có)... theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

3. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

4. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo cụ thể.

5. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển 02 vòng theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sừa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

6. Nội dung xét tuyển: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm lựa chọn cách thức tổ chức phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trinh độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển cùa Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018^ củá Chính phủ và thông báo cụ thể, chi tiết, công khai tới người đăng ký dự tuyển.

UBND Thành phố giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chi tiết các bước tổ chức thực hiện tuyển dụng theo quy định.

Quyết định 766/QĐ-UBND