Hoạt động chuyên đề

Triển khai tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của thành phố Hà Nội
Ngày đăng 23/01/2019 | 03:34  | View count: 2151

Ngày 16/01/2019, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND về việc Triển khai tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của thành phố Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 2636/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”; Quyết định số 2678/QĐ-BNV ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của Thành phố như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá và tự chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2018 của Thành phố trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo quy định tại Quyết định số 2636/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

- Là cơ sở để Bộ Nội vụ xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của Thành phố.

2. Yêu cầu

- Việc đánh giá, chấm điểm đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan và theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

- Có tài liệu kiểm chứng, số liệu dẫn chứng gửi kèm theo; trường hợp đánh giá, chấm điểm không có tài liệu kiểm chứng thì phải diễn giải đầy đủ, cụ thể cách đánh giá, tính điểm.

- Đảm bảo thời gian hoàn thành việc tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2018 của Thành phố và gửi Báo cáo kết quả kèm theo tài liệu kiểm chứng về Bộ Nội vụ trước ngày 20/02/2019.

- Phối hợp Bộ Nội vụ trong việc tổ chức triển khai, thực hiện công tác giám sát điều tra xã hội học đảm bảo khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM

1. Tổ chức tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC

Văn phòng UBND Thành phố và các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông:

Thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm vào các Biểu phụ lục đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc các lĩnh vực do cơ quan phụ trách (Biểu II.1. Văn phòng UBND Thành phố, Biểu II.2. Sở Nội vụ, Biểu II.3.Sở Tư pháp, Biểu II.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Biểu II.5. Sở Tài chính, Biểu II.6. Sở Khoa học và Công nghệ, Biểu  II.7. Sở Thông tin và Truyền thông).

2. Phối hợp điều tra xã hội học

1. Đề nghị Văn phòng Hội đồng nhân dân Thành phố

Phối hợp với Sở Nội vụ giúp Bộ Nội vụ (qua Bưu điện Thành phố) tổ chức lấy phiếu điều tra xã hội học đối với 50 đại biểu là Hội đồng nhân dân Thành phố.

2. Yêu cầu các Sở, cơ quan ngang Sở và UBND các quận, huyện, thị xã: Đống Đa, Hà Đông, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mê Linh, Quốc Oai

 Cùng Sở Nội vụ giúp Bộ Nội vụ (qua Bưu Điện Thành phố) tổ chức lấy phiếu điều tra xã hội học đối với 03 lãnh đạo các Sở, cơ quan ngang Sở, 03 Lãnh đạo UBND cấp huyện (01 Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch) và 03Trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc Sở, cơ quan ngang Sở.

3. Đề nghị Bưu điện thành phố Hà Nội

Phối hợp với Sở Nội vụ và các Sở, cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã: Đống Đa, Hà Đông, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mê Linh và Quốc Oai tổ chức lấy phiếu điều tra xã hội học theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu Văn phòng UBND Thành phố và các Sở được giao nhiệm vụ giúp UBND Thành phố tự đánh giá, chấm điểm

- Tổ chức triển khai việc tự đánh giá, chấm điểm theo các mẫu biểu; thu thập và cung cấp đầy đủ các tài liệu kiểm chứng, các số liệu dẫn chứng, minh họa việc tự đánh giá, chấm điểm đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc ngành, lĩnh vực cơ quan phụ trách.

- Báo cáo bằng văn bản kết quả việc tự đánh giá, chấm điểm (theo Phụ lục I, Phụ lục 2), kèm theo số liệu, tài liệu kiểm chứng gửi về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 25/01/2019 để tổng hợp, giúp UBND Thành phố ban hành Báo cáo kết quả việc tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC năm 2018 của thành phố Hà Nội, kịp thời gửi Bộ Nội vụ.

2. Đề nghị Văn phòng Hội đồng nhân dân Thành phố, Bưu điện thành phố Hà Nội; yêu cầu các Sở, cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện được giao nhiệm vụ phối hợp Sở Nội vụ giúp Bộ Nội vụ trong việc tổ chức điều tra xã hội học

Phối hợp với Sở Nội vụ để giúp Bộ Nội vụ tổ chức triển khai, thực hiện công tác giám sát điều tra xã hội học (dự kiến từ tháng 02/2019 đến tháng 3/2019; thời gian, phương pháp điều tra, giám sát cụ thể theo Kế hoạch và hướng dẫn của Bộ Nội vụ).

3. Sở Nội vụ

- Sao gửi kế hoạch, văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ về công tác tự đánh giá, chấm điểm, công tác tổ chức triển khai, thực hiện giám sát điều tra xã hội học và kịp thời triển khai các nội dung hướng dẫn của Bộ Nội vụ cho các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ, đề nghị phối hợp trong Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định (chậm nhất ngày 18/02/2019); gửi Bộ Nội vụ Báo cáo kết quả việc tự theo dõi, đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC năm 2018 của thành phố Hà Nội ngay khi UBND Thành phố ký ban hành (kèm theo đủ các tài liệu kiểm chứng).

- Chủ động, phối hợp với các sở, ban, ngành, quận, huyện giúp Bộ Nội vụ chọn đối tượng điều tra xã hội học, bố trí nhân lực, phương tiện và các điều kiện cần thiết khác trong quá trình Bộ Nội vụ tổ chức triển khai, thực hiện công tác giám sát điều tra xã hội học đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố.

UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện: Đống Đa, Hà Đông, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mê Linh và Quốc Oai tổ chức thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo, phản ánh về UBND Thành phố (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

Tải các biểu mẫu

Thông báo thi nâng ngạch công chức từ thanh tra viên lên thanh tra viên chính năm 2018
Ngày đăng 10/01/2019 | 02:12  | View count: 4473

Ngày 09/01/2018, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 64/TB-SNV về việc thi nâng ngạch công chức từ thanh tra viên lên thanh tra viên chính năm 2018.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố triển khai Công văn số 2281/TTCP-TCCB ngày 25/12/2018 của Thanh tra Chính phủ (kèm theo Thông báo này, sau đây viết tắt là Công văn số 2281/TTCP-TCCB), Sở Nội vụ thông báo về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ thanh tra viên lên thanh tra viên chính năm 2018 do Thanh tra Chính phủ tổ chức. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn dự thi; nội dung, hình thức, thời gian thi và điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ, tin học; cách tính điểm, nguyên tắc xác định người trúng tuyển; trách nhiệm của các cơ quan liên quan thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 2281/TTCP-TCCB, trong đó lưu ý các nội dung sau:

1. Đối tượng:

Công chức đang giữ ngạch thanh tra viên, mã ngạch 04.025, hiện đang công tác tại: Thanh tra thành phố Hà Nội; Thanh tra sở, ngành; Thanh tra quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định đều được đăng ký dự thi nâng ngạch từ thanh tra viên lên thanh tra viên chính theo nguyên tắc thi cạnh tranh.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi:

Thanh tra viên được Thủ trưởng các sở, cơ quan tương đương sở; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã có văn bản cử đi dự thi phải có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn tại Mục 2, Mục 3 Phần I Công văn số 2281/TTCP-TCCB.

3. Nội dung, hình thức, thời gian thi và điều kiện miễn thi các môn ngoại ngữ, tin học:

Thực hiện theo Phần II  Công văn số 2281/TTCP-TCCB.

Thời điểm để tính thời gian giữ ngạch thanh tra viên hoặc tương đương đủ 09 năm trở lên (không tính thời gian tập sự, thử việc) và thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ chứng minh điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ là 31/01/2019.

4. Hồ sơ dự thi:

Thanh tra viên chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung khai trong hồ sơ. Mỗi thanh tra viên chuẩn bị 02 bộ hồ sơ (01 bộ lưu tại sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã; 01 bộ gửi về Sở Nội vụ); tài liệu trong hồ sơ đựng trong bì theo hướng dẫn tại Mục 2.2 Phần IV Công văn số 2281/TTCP-TCCB và sắp xếp theo đúng thứ tự sau đây:

a) Đơn đề nghị dự thi nâng ngạch (đánh máy theo Mẫu số 1 kèm Thông báo này);

b) Bản khai sơ yếu lý lịch của công chức theo mẫu số 2c-BNV/2008 (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức), có xác nhận của Thủ trưởng sở, cơ quan tương đương sở, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã;

c) Bản nhận xét, đánh giá thanh tra viên của Thủ trưởng sở, cơ quan tương đương sở, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP. Nội dung cụ thể:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ (nêu rõ kết quả đánh giá, phân loại Thanh tra viên từng năm: 2016, 2017, 2018); có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch thanh tra viên chính;

- Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch thanh tra viên chính.

d) Bản sao tất cả các quyết định: tuyển dụng, công nhận hết tập sự/bổ nhiệm ngạch, nâng lương;

đ) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của ngạch Thanh tra viên được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, bao gồm:

- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực đang công tác;

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị - hành chính, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công;

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính do Trường Cán bộ Thanh tra- Thanh tra Chính phủ cấp;

- Văn bằng, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo đúng hướng dẫn tại Điểm 3.4, 3.5 Mục 3 Phần I Công văn số 2281/TTCP-TCCB.

Các loại giấy tờ khác chứng minh đủ điều kiện miễn thi ngoại ngữ, trong đó có: Giấy xác nhận học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam của cơ sở đào tạo (đối với trường hợp tốt nghiệp đại học, sau đại học học bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam); Giấy xác nhận văn bằng được cấp bởi Trung tâm Công nhận văn bằng, Cục Quản lý chất lượng- Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với trường hợp tốt nghiệp đại học, sau đại học tại nước ngoài…

Các loại văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài phải được công chứng, dịch thuật sang Tiếng Việt.

e) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch (ngày 31/01/2019).

Các nội dung khác theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 2281/TTCP-TCCB.

Đề nghị các sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã:

- Phổ biến đầy đủ nội dung Thông báo này và Công văn số 2281/TTCP-TCCB đến công chức để nghiên cứu và đăng ký dự thi;

- Giao nhiệm vụ cho Văn phòng/ Phòng Tổ chức cán bộ Sở, phòng Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi của thanh tra viên theo quy định;

- Có văn bản cử thanh tra viên đi dự thi nâng ngạch, gửi về Sở Nội vụ (qua phòng Công chức, viên chức) để tổ chức thẩm định, trình UBND Thành phố cử công chức đi dự thi theo thẩm quyền, chậm nhất vào ngày 31/01/2019, kèm theo các tài liệu sau:

+ Danh sách công chức ngạch thanh tra viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch (theo Mẫu số 2, sử dụng Excel, phông chữ Times New Roman, số dạng text đối với các cột 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12),

+ Hồ sơ của các công chức đăng ký dự thi.

Bản mềm Mẫu số 2 gửi về địa chỉ thư công vụ để tổng hợp chung: tranthithuha_sonv@hanoi.gov.vn. Bản mềm các mẫu số 1, 2 được đăng tải trên trang mạng của Sở Nội vụ: sonoivu.hanoi.gov.vn.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, tập hợp gửi Sở Nội vụ, số 18B, phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (số điện thoại liên hệ: 0243.933.51.76) để tổng hợp chung, báo cáo UBND Thành phố và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết./.

Tải biểu mẫu kèm theo

Thông báo 64/TB-SNV

Văn bản 2281/TTCP-TCCB của Thanh tra Chính phủ

Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức
Ngày đăng 09/01/2019 | 05:48  | View count: 3824

Ngày 09/01/2019, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 65/SNV-CCVC về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức.

Thực hiện Công văn số 6273/BNV-ĐT ngày 25/12/2018 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ kết quả thực hiện Quyết định số 4450/QĐ-UBND ngày 17/08/2016 của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2010 theo Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 9077/QĐ-UBND ngày 30/12/2018 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức các sở, cơ quan tương đương sở, các đơn vị sự nghiệp công lập và kinh phí thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 và các chương trình, đề án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức có liên quan.

Sở Nội vụ đề nghị các sở, cơ quan tương đương sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức viết tắt CBCCVC) năm 2018, gồm các nội dung sau:

1. Nội dung báo cáo

- Kết quả đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC và tình hình thực hiện kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2018;

- Các khó khăn, vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC.

- Đề xuất dự kiến kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2020 chia ra:

+ Kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức (gồm cả cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách).

+ Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức.

2. Thống kê kết quả theo các biểu mẫu

Thống kê số liệu theo các biểu mẫu gửi kèm: BM-07/ĐT, BM-08/ĐT, BM-09/ĐT, BM-10/ĐT, BM-15/ĐT, BM-15a/ĐT, BM - 20 BCKQ/ĐTBD.

Yêu cầu: Biểu báo cáo được lập bằng phần mềm Micrrosoft Excel, font chữ Unicode-Times New Roman, không thay đổi kết cấu bảng biểu.

Cơ quan, đơn vị gửi báo cáo trước ngày 20/01/2019 để tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Bộ Nội vụ.

Đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo tổng hợp, báo cáo đảm bảo đúng yêu cầu và thời gian./.

Biểu mẫu Báo cáo