Hoạt động chuyên đề

Thông báo số 347/HD-SNV ngày 29/3/2010
Ngày đăng 30/03/2010 | 12:00  | View count: 1376

Hướng dẫn tổ chức thực hiện tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2010

Thực hiện Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 25/3/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội năm 2010; ngày 29/3/2010, Sở Nội vụ đã ban hành văn bản số 347/HD-SNV về việc hướng dẫn tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội năm 2010. Sở Nội vụ đăng tải nội dung Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 25/3/2010 của UBND Thành phố Hà Nội và Hướng dẫn số 347/HD-SNV, ngày 29/3/2010 để các thí sinh được biết và đăng ký tuyển dụng.

Chi tiết xin xem văn bản đính kèm.

Công văn số 160/SNV-ĐTBD&QLCBCC về việc đăng ký tuyển dụng mới công chức, viên chức năm 2010
Ngày đăng 24/02/2010 | 12:00  | View count: 1451

Thực hiện Luật Cán bộ, công chức; Pháp lệnh cán bộ, công chức và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn của Chính phủ, các Bộ, ngành; quy định của UBND Thành phố về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; Sở Nội vụ hướng dẫn công tác tuyển dụng công chức hành chính; công chức làm việc tại thanh tra xây dựng cấp quận, cấp phường; công chức xã (gọi chung là công chức); viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố hoặc trực thuộc các Sở, ban, ngành; giáo viên giảng dạy bậc Trung học cơ sở và Tiểu học; viên chức làm kế toán, y tế tại trường Mầm non công lập, công lập tự chủ; viên chức các đơn vị sự nghiệp khác thuộc các quận, huyện, thị xã còn chỉ tiêu biên chế và có nhu cầu tuyển dụng năm 2010 (gọi chung là viên chức)

Các Sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố; Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao và nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2010, chỉ đạo các Phòng, ban chuyên môn rà soát, cân đối số lượng cán bộ, công chức, viên chức, tổng hợp báo cáo nhu cầu tuyển dụng mới công chức, viên chức tại đơn vị mình theo nội dung sau:

A. CƠ CẤU, BIÊN CHẾ VÀ ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

 

I. Tuyển dụng công chức hành chính; công chức làm việc tại Thanh tra xây dựng cấp quận và cấp phường; công chức xã  năm 2009:

1. Công chức hành chính; công chức làm việc tại Thanh tra xây dựng cấp quận và cấp phường;

a. Trên cơ sở chỉ tiêu công chức, công chức làm thanh tra xây dựng được giao, các cơ quan, đơn vị rà soát cơ cấu chuyên môn từng vị trí thuộc từng Phòng, ban chức năng, tổng hợp báo cáo nhu cầu tuyển dụng công chức. Chỉ tiêu đăng ký tuyển dụng công chức phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ được giao, chuyên môn thực thiếu của cơ quan, đơn vị:

- Đăng ký chỉ tiêu tuyển công chức làm việc tại các phòng, ban chuyên môn thuộc quận, huyện, thị xã báo cáo theo mẫu số 1 kèm theo Công văn này;

- Đăng ký chỉ tiêu tuyển công chức làm việc tại các phòng, ban chuyên môn thuộc các Sở, ban, ngành, các Sở, ban, ngành trên cơ sở đã báo cáo năm 2009, nếu Sở ngành nào thay đổi chỉ tiêu thì báo cáo lại theo mẫu số 1 như trên;

- Đăng ký công chức làm việc tại Thanh tra xây dựng cấp quận, cấp phường, UBND quận, huyện, thị xã báo cáo theo mẫu số 2  kèm theo Công văn này;

b. Thời gian báo cáo: Chậm nhất ngày 08 tháng 3 năm 2010. Các cơ quan, đơn vị không báo cáo đúng thời gian quy định coi như không có nhu cầu tuyển dụng.

2. Đối với công chức cấp xã:

Trên cơ sở báo cáo đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức xã của các đơn vị năm 2009, Sở Nội vụ sẽ chỉnh sửa Kế hoạch tuyển dụng và triển khai để các đơn vị thực hiện;

3. Thời gian dự kiến thi tuyển công chức:

- Công chức xã, phường, thị trấn: Tháng 4 năm 2010;

- Công chức Hành chính (Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã): Tháng 5 năm 2010;

- Công chức làm việc tại Thanh tra Xây dựng: Tháng 9 năm 2010.

 

II. Tuyển dụng viên chức giáo viên; viên chức thư viện, thiết bị, thí nghiệm, văn phòng các trường Trung học cơ sở, trường Tiểu học; nhân viên Kế toán, Y tế trường Mầm non công lập, công lập tự chủ:

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông Công lập; Thông tư Liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bội Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Sở Nội vụ thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về định mức, cơ cấu viên chức cán bộ, giáo viên (định mức theo tổng số lớp, nhóm lớp trong một trường) các trường phổ thông công lập, trường Mầm non công lập, công lập tự chủ như sau:

1. Trường Mầm non công lập: Các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng rà soát chỉ tiêu biên chế và tổng hợp đăng ký tuyển giáo viên, nhân viên theo một số nội dung quy định tại mẫu 3c, 3d;

2. Trường Mầm non công lập tự chủ (trường Màm non bán công chuyển đổi):

a. Đối với cán bộ quản lý, giáo viên:

Việc tuyển dụng được thực hiện sau khi UBND Thành phố quyết định biên chế giáo viên mầm non trên cơ sở đề nghị của liên sở Nội vụ - Giáo dục và Đào tạo năm 2010.

b. Đối với nhân viên, trước mắt thực hiện tuyển đủ mỗi trường Mầm non 02 người: 01 Kế toán kiêm văn thư và 01 Y tế kiêm thủ quỹ.

3. Trường Tiểu học:

a. Đối với trường tiểu học dạy 1 buổi trong ngày được bố trí biên chế không quá 1,20 giáo viên trong 1 lớp; cơ cấu gồm: 1,00 giáo viên dạy các môn văn hóa; 0,075 giáo viên dạy âm nhạc; 0,075 giáo viên dạy mỹ thuật; 0,05 giáo viên môn năng khiếu ngoại ngữ, thể dục, tin học;

b. Đối với trường tiểu học dạy 2 buổi trong ngày được bố trí biên chế không quá 1,50 giáo viên trong 1 lớp; cơ cấu gồm: 1,20 giáo viên dạy các môn văn hóa; 0,070 giáo viên dạy âm nhạc; 0,070 giáo viên dạy mỹ thuật; 0,035 giáo viên dạy ngoại ngữ; 0,035 giáo viên dạy tin học; 0,09 giáo viên dạy thể dục (số liệu tham khảo định hướng cơ cấu giáo viên);

c. Mỗi trường được bố trí 01 biên chế giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh;

d. Biên chế viên chức làm công tác Thư viện, thiết bị, văn phòng: Theo quy định tại tiết c, điểm 1, phần II Thông tư Liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ.

4. Trường Trung học cơ sở

a. Mỗi lớp được bố trí biên chế không quá 1,90 giáo viên; Cơ cấu gồm: Giáo viên dạy môn Toán: 0,31; môn Lý: 0,10; môn Hóa: 0,08; dạy môn Sinh: 0,14; môn Công nghệ - KTCN: 0,05; môn Công nghệ - KTNN: 0,07; môn Ngữ văn: 0,32; môn Sử: 0,12; môn Địa: 0,12; môn Ngoại ngữ: 0,18; môn Giáo dục Công dân: 0,08; môn Giáo dục thể chất: 0,15; môn Âm nhạc: 0,070; môn Mỹ thuật: 0,070; môn Tin học 0,04 (số liệu tham khảo định hướng cơ cấu giáo viên);

b. Mỗi trường được bố trí 01 biên chế giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh;

c. Biên chế viên chức làm công tác Thư viện, thiết bị, thí nghiệm, văn phòng: Theo quy định tại tiết c, điểm 2, phần II Thông tư Liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ.

5. Báo cáo nhu cầu tuyển dụng, Kế hoạch tuyển dụng và thời gian tổ chức, thực hiện tuyển dụng:

a. UBND quận, huyện, thị xã trực thuộc thành phố Hà Nội trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao năm học 2009-2010, biên chế định mức giáo viên từng bậc học thuộc toàn quận, huyện, thị xã để chỉ đạo Phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát cơ cấu cán bộ, giáo viên, nhân viên; cân đối số lượng thừa thiếu giáo viên, nhân viên, tổng hợp báo cáo nhu cầu tuyển dụng mới giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, thí nghiệm, văn phòng bậc Trung học cơ sở, bậc Tiểu học (báo cáo theo mẫu số 3a, 3b, 3c, 3d kèm theo Công văn này); nhân viên kế toán, y tế trường Mầm non (các đơn vị đã báo cáo theo hướng dẫn tại Công văn số  1861/SNV-ĐTBD&QLCBCC ngày 11/12/2009 của Sở Nội vụ).

c. Trên cơ sở đề nghị của các quận, huyện, thị xã; Sở Nội vụ thống nhất thời gian, nội dung chuyên môn với Sở Giáo dục và Đào tạo và lập Kế hoạch tuyển dụng giáo viên, nhân viên để các quận, huyện, thị xã tổ chức, thực hiện thống nhất chung toàn Thành phố;

d. Thời gian nộp báo cáo: Chậm nhất là ngày 08 tháng 03 năm 2010;

đ. Địa điểm: Phòng Đào tạo, bồi dưỡng và quản lý CBCC - Sở Nội vụ;

e. Thời gian dự kiến tổ chức tuyển dụng:

- Viên chức thư viện, thiết bị, thí nghiệm, văn phòng (kể cả mầm non): Tháng 4 năm 2010 (dự kiến cùng kỳ tuyển dụng công chức cấp xã để các đơn vị thống nhất chỉ đạo chung 2 kỳ thi).

- Viên chức giáo viên Trung học cơ sở và Tiểu học: Cuối tháng 6 năm 2010.

III. Viên chức các đơn vị sự nghiệp khác:

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố; các đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, lao động thương binh và xã hội và các đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện công tác tuyển dụng theo nội dung sau:

1. Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố:

Các đơn vị lập Kế hoạch gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND Thành phố Quyết định phê duyệt trước khi thực hiện công tác tuyển dụng.

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, ngành, quận, huyện không đủ năng lực tuyển dụng:

Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã lập Kế hoạch tuyển dụng gửi Sở Nội vụ thẩm định, thống nhất bằng văn bản trước khi tổ chức, thực hiện công tác tuyển dụng viên chức tại đơn vị mình;

3. Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, ngành, quận, huyện đủ năng lực tuyển dụng:

Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thẩm định và quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng của đơn vị, gửi báo cáo về Sở Nội vụ để biết và có kế hoạch giám sát kỳ tuyển dụng theo quy định. Kết thúc kỳ tuyển dụng, các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả tuyển dụng về Sở Nội vụ để theo dõi và tổng hợp.

4. Báo cáo của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố hoặc của Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã về Sở Nội vụ thẩm định Kế hoạch tuyển dụng gồm:

a. Công văn của cơ quan, đơn vị về việc tuyển dụng viên chức, nội dung Công văn ghi rõ:

- Loại hình đơn vị sự nghiệp (đơn vị sự nghiệp do nhà nước cấp toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên; đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính, tự bảo đảm toàn bộ về chi phí hoạt động thường xuyên; đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên).

- Biên chế được Thành phố giao cho đơn vị sự nghiệp;

- Biên chế cán bộ, viên chức hiện có (không kể diện hợp đồng trong chỉ tiêu, hợp đồng thoả thuận do các cấp quy định);

- Số cán bộ, viên chức thực thiếu;

- Số viên chức cần tuyển dụng (ghi rõ số lượng, chức danh ngạch, trình độ, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo cần tuyển);

b. Quyết định của UBND Thành phố về việc giao biên chế đối với đơn vị sự nghiệp;

c. Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Cơ quan, đơn vị (các đơn vị đủ năng lực kèm theo Quyết định phê duyệt Kế hoạch của cơ quan, đơn vị).

5. Thời gian gửi báo cáo và thực hiện tuyển dụng: Do các cơ quan, đơn vị chủ động thống nhất với Sở Nội vụ Hà Nội (qua Phòng Đào tạo, bồi dưỡng và quản lý cán bộ, công chức).

B. MỘT SỐ CHÚ Ý VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

I. Đăng ký tuyển dụng công chức hành chính, công chức làm công tác thanh tra xây dựng:

1.  Số chỉ tiêu cần tuyển nhỏ hơn hoặc bằng hiệu số giữa số biên chế công chức được giao và số biên chế công chức hiện có mặt (không tính diện Hợp đồng theo Nghị định số 68 và Hợp đồng thỏa thuận trong chỉ tiêu);

2. Trình độ chuyên môn cần tuyển đối với từng vị trí, đề nghị các cơ quan, đơn vị ghi chính xác ngành đào tạo tại văn bằng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

3. Ghi đầy đủ, cân đối số liệu đối với các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở, ban, ngành hoặc thuộc UBND các quận, huyện, thị xã tại các mẫu quy định;

4. Đối với công chức làm việc tại Thanh tra Xây dựng cấp quận, cấp phường; UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm cơ cấu công chức theo 05 chuyên ngành quy định.

II. Đăng ký tuyển dụng viên chức:

1. Đối với việc tuyển dụng viên chức giáo viên, nhân viên trường Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non; Sở Nội vụ thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo nội dung cụ thể từng trình độ chuyên môn cần tuyển. Khi duyệt chỉ tiêu tuyển dụng, UBND các quận, huyện, thị xã phải báo cáo rõ chi tiết số lượng, cấn đối cơ cấu và số giáo viên từng bộ môn, viên chức các bộ phận của từng trường thuộc đơn vị mình.

2. Kế hoạch tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã do Sở Nội vụ hướng dẫn, thẩm định trình UBND Thành phố phê duyệt hoặc thống nhất theo quy định.

III. Sở Nội vụ: Xây dựng dự thảo trình UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính; công chức làm việc tại thanh tra xây dựng cấp quận, cấp phường; xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc toàn Thành phố năm 2010 và các Kế hoạch tuyển dụng chung đối với kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo cấp quận quản lý.

C. ĐỊA ĐIỂM NHẬN BÁO CÁO ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Theo thời gian quy định, các cơ quan, đơn vị gửi Kế hoạch tuyển dụng hoặc báo cáo đăng ký tuyển dụng về Phòng Đào tạo, bồi dưỡng và Quản lý cán bộ, công chức Sở Nội vụ Hà Nội (số 18B, phố Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm).

Để thuận tiện cho công tác tổng hợp, đối với báo cáo công tác tuyển dụng viên chức các quận, huyện, thị xã xin gửi về theo địa chỉ thư điện tử:  phamtuananh_sonv@hanoi.gov.vn. Đối với báo cáo công tác tuyển dụng công chức hành chính, công chức làm công tác Thanh tra xây dựng, công chức xã, viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, ban, ngành đề nghị các cơ quan đơn vị gửi về theo địa chỉ thư điện tử: nguyentienchien_sonv@hanoi.gov.vn.

Sở Nội vụ đề nghị Giám đốc các Sở, ban, ngành; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thực hiện việc rà soát cơ cấu, nhu cầu, đối tượng, tiêu chuẩn tuyển dụng công chức, viên chức, tổng hợp báo cáo đúng thời gian quy định để Sở Nội vụ triển khai việc tuyển dụng công chức, viên chức năm 2010 theo đúng thời gian dự kiến.

 

Kết quả thi tuyển công chức dự bị đợt 2 năm 2007
Ngày đăng 12/11/2009 | 12:00  | View count: 1256

Hội đồng tuyển dụng công chức dự bị Thành phố Hà Nội thông báo điểm thi tuyển công chức dự bị đợt 2 đối với Thanh tra giao thông công chính và Quản lý thị trường năm 2007; Nhận đơn phúc khảo của các thí sinh thi đợt 2.

Căn cứ Quyết định số 88/2006/QĐ-UB ngày 01/06/2006 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thi tuyển công chức dự bị trong các cơ quan hành chính, thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội;

Thực hiện Quyết định số 1192/QĐ-UB ngày 30/3/2007 của UBND Thành phố về việc tổ chức tuyển dụng công chức dự bị ngạch chuyên viên Thành phố Hà Nội năm 2007;

Căn cứ kết quả chấm bài thi các môn thi Hành chính nhà nước, ngoại ngữ, tin học của Ban chấm thi tuyển công chức dự bị Thành phố đợt 2 đối với Thanh tra giao thông công chính và quản lý thị trường năm 2007,

Hội đồng Tuyển dụng công chức dự bị Thành phố thông báo kết quả điểm bài thi các môn của thí sinh dự thi tuyển công chức dự bị ngạch chuyên viên đợt 2 Năm 2007 (có danh sách thí sinh dự thi và kết quả điểm bài thi kèm theo).

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo điểm bài thi, đề nghị nộp đơn phúc khảo (theo mẫu) tại Văn phòng Sở Nội vụ -17 Trần Nguyên Hãn, ghi rõ môn thi đề nghị phúc khảo. Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 16/8/2007 đến hết ngày 29/8/2007 (trong giờ hành chính trừ thứ Bảy và Chủ nhật). Sau thời gian nói trên các đơn phúc khảo sẽ không được tiếp nhận giải quyết.

Lệ phí phúc khảo 20.000 đ (Hai mươi nghìn đồng) một bài thi phúc khảo.

Thông báo này được niêm yết tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (220 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội) và tại trụ sở các cơ quan có thí sinh dự thi.