KÊ KHAI TÀI SẢN

Kế hoạch thực hiện khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2017 của Sở Nội vụ
Ngày đăng 16/10/2017 | 11:40 AM  | View count: 10597

Ngày 11/10/2017, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Kế hoạch số 2587/KH-SNV về việc thực hiện khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2017. Nội dung Kế hoạch cụ thể như sau:

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 23 tháng

 1. năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày n tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập;

Căn cứ Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội;

Thực hiện Văn bản số 4870/UBND-NC ngày 05 tháng 10 năm 2017 của UBND Thành phố về việc triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2017;

Sở Nội vụ thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2017, cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 1. Muc đích

Thực hiện kê khai, công khai để cơ quan, công chức, viên chức biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của cá nhân; phát huy tính tự giác, trung thực, ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức trong việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, khắc phục các hạn chế và nâng cao chất lượng công tác kê khai, kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập; phục vụ cho công tác quản lý công chức, viên chức góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng.

 1. Yêu cầu

Đảm bảo đúng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành, không để xảy ra vi phạm phải xem xét xử lý.

 1. THỰC HIỆN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
 1. Người có nghĩa vụ kê khai

Những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định so 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ, Điêu 1 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ và Điều 2 Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2013 của UBND thành phố Hà Nội; cụ thể như sau:

 1. Công chức, viên chức từ Phó Trưởng phòng trở lên của các phòng, ban, chi cục trực thuộc Sở.
 2. Kế toán, bộ phận mua sắm công của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở.
 3. Công chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc sau:
 • Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;
 • Tổ chức tuyển dụng, thi nâng ngạch cán bộ, công chức, viên chức;
 • Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy, biên chế;
 • Thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phi chính phủ, hội nghề nghiệp;
 • Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các cấp;
 • Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật;
 • Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo.
 1. Thanh tra và phòng, chống tham nhũng
 • Làm công tác thanh tra mà chưa được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên;
 • Giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân;
 • Làm công tác phòng, chống tham nhũng;
 • Công chức thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.
 1. Tài sản, thu nhập phải kê khai

Tài sản, thu nhập phải kê khai theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 nắm 2013 của Chính phủ, Điều 3 Thong tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh.tra Chính phủ và Điều 3 Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2013 của UBND thành phố Hà Nội; trong đó:

 • Tài sản, thu nhập phải kê khai là tài sản, thu nhập thuộc sở hữu hoặc quyền sử dụng của bản thân, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật) tại thời điểm hoàn thành Bản kê khai tài sản thu nhập (sau đây gọi tắt là Bản kê khai);
 • Giá trị tài sản, thu nhập kê khai được tính bằng tiền phải trả khi mua, khi nhận chuyển nhượng, xây dựng hoặc giá trị ước tính khi được cho, tặng, thừa kế.
 1. Trình tự, thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

Trình tự, thủ tục kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng lò năm 2013 của Thanh tra Chính phủ và Điều 4 Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2013 của UBND thành phố Hà Nội; cụ thể như sau:

 1. Kỳ kê khai tài sản, thu nhập nắm 2017 được xác định như sau
 1. Trường hợp kê khai lần đầu thì kê khai tài sản, thu nhập tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến thời điểm kê khai năm 2017.
 2. Trường hợp kê khai lần thứ hai trở đi thì kê khai tài sản, thu nhập tính từ ngày hoàn thành Bản kê khai năm 2016 cho tới thời điểm kê khai năm 2017.
  1. Văn phòng Sở tiến hành lập danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, trình Giám đốc Sở phê duyệt; gửi danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập đã được phê duyệt theo quỵ định đên các phòng, ban, chi cục trực thuộc Sở đê làm căn cứ xác định các đoi tượng phải kê khai tài sản, thu nhập; gửi mẫu Bản kê khai tài sản, thu nhập, hướng dân và yêu câu công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập;

Mẫu kê khai áp dụng thống nhất theo mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập tại phụ lục II; kê khai tài sản thu nhập, phạm vi, thông tin về tài sản phải kê khai, giải trình sự biên động của tài sản, thu nhập thực hiện theo hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập tại phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ.

 1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được mẫu Bản kê khai (chậm nhât ngày 14 tháng 12 năm 2017), công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai phải hoàn thành việc kê khai, nộp 01 bản chính về Văn phòng Sở (đối với công chức thuộc khôi Văn phòng Sở) và phòng Hành chính - Tổng hợp (đối với công chức, viên chức của Chi cục Văn thư Lưu trữ, công chức thuộc Ban Thi đua Khen thưởng, Ban Tôn giáo) và lưu cá nhân 01 bản.

Việc kê khai phải được thực hiện theo đúng mẫu quy định và ký vào từng trang kê khai, người có nghĩa vụ kê khai phải tự kê khai và tự chịu trách nhiệm về nội dung và sự trung thực của việc kê khai.

 1. Văn phòng Sở và phòng Hành chính - Tổng hợp của Chi cục Văn thư Lưu trữ, Ban Thi đua Khen thưởng, Ban Tôn giáo tiếp nhận, kiểm tra, sao lục, gửi, lưu và quản lý Bản kê khai như sau:
 1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Bản kê khai, người được phân công tiếp nhận Bản kê khai có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ vê nội dung phải kê khai (đúng mẫu kê khai; bản kê khai đã điền đủ các tiêu chí; người kê khai ký xác nhận vào từng trang của bản kê khai; ký và ghi họ tên, ngày tháng năm kê khai ở trang cuối cùng của bản kê khai);

Trường hợp bản kê khai sai mẫu quy định thì yêu cầu kê khai lại, thời hạn kê khai lại là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu; trường hợp bản kê khai thiếu tiêu chí, người kê khai chưa ký xác nhận vào từng trang của bản kê khai, chưa ký, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm kê khai ở trang cuối cùng của bản kê khai thì người được phân công tiếp nhận bản kê khai có trách nhiệm yêu cầu người kê khai phải điền đủ nội dung theo quy định.

 1. Sao lục, gửi và lưu bản kê khai như sau:
 • Đối với Lãnh đạo Sở thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý: Gửi bản chính đến Ban Tổ chức Thành ủy, 01 bản sao đến Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; 01 bản sao lưu tại Văn phòng Sở;
 • Đối với các trường hợp còn lại: Phòng Hành chính - Tổng hợp của Chi cục, các Ban thuộc Sở gửi bản chính về Văn phòng Sở; 01 bản sao lưu tại đơn vị.
  1. Việc kê khai tài sản, thu nhập phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2017. Văn phòng Sở, phòng Hành chính - Tổng hợp của Chi cục Văn thư Lưu trữ, Ban Thi đua Khen thưởng, Ban Tôn giáo mở sổ theo dõi việc giao, nhận Bản kê khai.
  2. Bản kê khai được lưu giữ, quản lý và sử dụng theo quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ và Điều 6 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ.
 1. Giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm
 1. Người có nghĩa vụ kê khai tự giải trình và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, kịp thời của những thông tin về nguồn gốc tài sản biến động (tăng hoặc giảm) theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điêu 4 Thông tư sô 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ. Việc tự giải trình nguồn gốc tài sản nói trên được thực hiện ngay khi kê khai tài sản theo quy định tại mẫu Bản kê khai.
 2. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thực hiện giải trình về việc kê khai tài sản, thu nhập khi có yêu cầu của cơ quan, to chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ và Điều 15 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ.
 1. CÔNG KHAI BẲN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Điều 13, Điều 14 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ và Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 nãm 2013 của Thanh tra Chính phủ.

 1. Hình thức công khai

Căn cứ điều kiện, đặc điểm về tổ chức, hoạt động, quy mô của cơ quan, đơn vị, lựa chọn công khai Bản kê khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp.

 1. Phạm vị công khai
 1. Đối với Giám đốc, Phó Giám đốc sở công khai trước lãnh đạo phòng, ban, chi cục trực thuộc Sở.
 2. Đối với các trường họp còn lại thực hiện công khai tại cuộc họp trước toàn thể công chức, viên chức thuộc phòng, ban, chi cục.
 1. Thực hiện công khai tại cuộc họp

Căn cứ phạm vi công khai nêu tại Khoản 2 Mục này, tổ chức cuộc họp công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập có thành phần tương ứng với phạm vi công khai như sau:

 1. Cuộc họp công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập phải đảm bảo đủ thời lượng, số lượng người dự cuộc họp tối thiểu 70% số người thuộc phạm vi phải triệu tập.
 2. Người được giao nhiệm vụ tổ chức cuộc họp có thể phân công một người đọc các Bản kê khai tài sản, thu nhập hoặc từng người đọc Bản kê khai của mình, phải ghi biên bản cuộc họp với sự tham dự của đại diện Ban Chấp hành công đoàn cơ quan, đơn vị; biên bản cuộc họp phải ghi lại những ý kiến phản ánh, thắc măc và giải trình vê nội dung Bản kê khai (nếu có).
 3. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức, kiểm tra việc thực hiện công khai tại cuộc họp; trường hợp phát hiện đơn vị được giao tổ chức cuộc họp không đáp ứng yêu cầu thì họp lại và kiểm điểm trách nhiệm người được giao tổ chức cuộc họp.
 1. Thời hạn họp công khai

Việc tổ chức họp công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2017.

IV. LẬP VÀ NỘP HỒ SƠ KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

 1. Hồ Sơ minh bạch tài sản, thu nhập

Văn phòng Sở, phòng Hành chính - Tổng hợp Chi cục Văn thư Lưu trữ, Ban Thi đua Khen thường, Ban Tôn giáo thực hiện việc xây dựng hồ sơ về minh bạch tài sản, thu nhập phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra, công tác phòng, chống tham nhũng.

Việc xây dựng hồ sơ về minh bạch tài sản, thu nhập được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ.

 1. Nộp hồ sơ kê khai tài sản, thu nhập

Sau khi thực hiện công khai, các phòng, ban, chi cục trực thuộc Sở hoàn chỉnh và nộp hồ sơ kê khai tài sản, thu nhập của đơn vị về Văn phòng Sở (bộ phận Tổng hợp) chậm nhất vào ngày 30 tháng 3 năm 2018, thành phần hồ sơ gồm:

 • Báo cáo việc triển khai thực hiện kế hoạch (nội dung báo cáo phải nêu được quá trình chỉ đạo, triển khai, tổ chức và kết quả thực hiện việc kê khai, công khai, xác minh, xử lý vi phạm (nếu có) của phòng, ban, chi cục) theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ;          
 • Các Bản kê khai tài sản, thu nhập của cá nhân phải nộp;
 • Các biên bản họp công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập tại đơn vị.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn và kê khai trung thực, rõ ràng theo quy định, đúng thời gian trong kế hoạch và chịu trách nhiệm vể tính chính xác của các thông tin trong Bản kê khai tài sản, thu nhập.
 2. Lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và Thủ trưởng các ban, chi cục trực thuộc Sở có trách nhiệm phổ biến công khai kế hoạch này tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc đon vị; đôn đốc người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thực hiện việc kê khai khai đúng yêu cầu về thời gian; thực hiện công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập theo kế hoạch; tiếp nhận và phối hợp với Thanh tra Sở xác minh đối với người được xác minh; hoàn chỉnh, nộp hồ sơ kê khai tài sản, thu nhập về Văn phòng Sở đúng yêu cầu và thời hạn.
 3. Văn phòng Sở có trách nhiệm công khai bản kế hoạch này trên trang thông tin điện từ của Sở; đôn đốc các phòng, ban, chi cục triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu về nội dung, thời gian; phối hợp với Thanh tra Sở và các đơn vị giải quyết phản ánh trong việc kê khai tài sản, thu nhập (nếu có); thu nhận hồ sơ kê khai tài sản, thu nhập của các đơn vị; lập báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập của Sở Nội vụ về Thanh tra Thành phố đúng thời gian quy định.
 4. Giao phòng Tổ chức phi chính phủ và công tác thanh niên hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kết quả kê khai, công khai, xác minh, kết luận và xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập đối với người kê khai đang công tác tại các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước về Thanh tra Thành phố trước ngày 20 tháng 4 năm 2018.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, các phòng, ban, chi cục trực thuộc Sở phản ảnh về Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở xem xét, giải quyết.