lĩnh vực ccvc

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Bổ sung nhiệm vụ cho các Doanh nghiệp Nhà nước Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết Tổ chức HC- sự nhiệp nhà nước, CB, CC, VC, Sắp xếp DNNN
2 Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết Tổ chức HC- sự nhiệp nhà nước, CB, CC, VC, Sắp xếp DNNN
3 Thẩm định việc thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết Tổ chức HC- sự nhiệp nhà nước, CB, CC, VC, Sắp xếp DNNN
4 Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết Tổ chức HC- sự nhiệp nhà nước, CB, CC, VC, Sắp xếp DNNN
5 Tiếp nhận và điều động công chức, viên chức hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị khác về làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Hà Nội Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết Tổ chức HC- sự nhiệp nhà nước, CB, CC, VC, Sắp xếp DNNN
6 Tiếp nhận và điều động đối với các trường hợp là sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân Việt Nam, công an nhân dân Việt Nam và viên chức trong các doanh nghiệp nhà nước Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết Tổ chức HC- sự nhiệp nhà nước, CB, CC, VC, Sắp xếp DNNN
7 Tiếp nhận và điều động đối với các trường hợp đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước và cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn về công tác tại các cơ quan hành chính của Thành phố Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết Tổ chức HC- sự nhiệp nhà nước, CB, CC, VC, Sắp xếp DNNN