lĩnh vực ccvc

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Bổ sung nhiệm vụ cho các Doanh nghiệp Nhà nước
Loại thủ tục Tổ chức HC- sự nhiệp nhà nước, CB, CC, VC, Sắp xếp DNNN
Mức độ Mức 2
Trình tự thực hiện

- Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Nội vụ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả viết giấy hẹn nếu hồ sơ hợp lệ

- Cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Nội vụ Hà Nội;

Địa chỉ: 18B, Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị UBND Thành phố bổ sung nhiệm vụ;

- Văn bản xác nhận vốn của Chị cục Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn;

- Các bản sao (photocopy): Quyết định thành lập doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

- Tại Sở Nội vụ: 5 ngày

- Tại UBND Thành phố: 5 ngày
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Cấp Thành phố giải quyết
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí Không
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Đơn vị tiếp nhận cán bộ công chức còn chỉ tiêu biên chế,

- Cán bộ công chức, viên chức được tiếp nhận đúng cơ cấu ngạch công chức, viên chức, vị trí việc làm.
Cơ sở pháp lý

- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 cua Chính phủ về đăng ký kinh doanh;

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 cua Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.