lĩnh vực ccvc

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Tiếp nhận và điều động đối với các trường hợp đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước và cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn về công tác tại các cơ quan hành chính của Thành phố
Loại thủ tục Tổ chức HC- sự nhiệp nhà nước, CB, CC, VC, Sắp xếp DNNN
Mức độ Mức 2
Trình tự thực hiện

- Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Nội vụ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả viết giấy hẹn nếu hồ sơ hợp lệ

- Cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Nội vụ Hà Nội;

Địa chỉ: 18B, Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Công văn xin điều động viên chức, cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn về công tác tại cơ quan hành chính gửi cấp có thẩm quyền xem xét quyết định điều động;

- Bản sơ yếu lý lịch của cá nhân (theo mẫu sơ yếu lý lịch 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ), có dán ảnh và được xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi cá nhân hiện đang công tác (có giá trị trong thời hạn 6 tháng);

- Bản nhận xét đánh giá quá trình công tác của cá nhân có xác nhận của đơn vị;

- Bản sao chứng thực bằng cấp, chứng chỉ đào tạo (theo điều kiện và tiêu chuẩn của ngạch công chức);

- Bản sao chứng thực các quyết định: tuyển dụng; phê chuẩn chức danh bầu cử (đối với cán bộ chuyên trách); bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý của cá nhân tại doanh nghiệp (trường hợp đối với viên chức làm công tác lãnh đạo quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước); nâng bậc lương hiện hưởng của cấp có thẩm quyền;

- Bản sao chứng thực sổ Bảo hiểm xã hội của cá nhân (trường hợp đối với cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn).

b) – Số lượng 01 bộ hồ sơ, đựng trong bao bì giấy đựng hồ sơ (có biên mục hồ sơ)

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc  đối với Văn bản đồng ý chuyển công tác, công văn tiếp nhận.

+ 10 ngày làm việc đối với Quyết định điều động tiếp nhận.
Đối tượng thực hiện Cá nhân                                                               
Cơ quan thực hiện Cấp Thành phố giải quyết
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí Không
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Đơn vị tiếp nhận cán bộ công chức còn chỉ tiêu biên chế,

- Cán bộ công chức, viên chức được tiếp nhận đúng cơ cấu ngạch công chức, viên chức, vị trí việc làm.

Cơ sở pháp lý

+ Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12, ngày 13/11/2008;

+ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

+ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

+ Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.

+ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

+ Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2009 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.