lĩnh vực ccvc

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Tiếp nhận và điều động công chức, viên chức hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị khác về làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Hà Nội
Loại thủ tục Tổ chức HC- sự nhiệp nhà nước, CB, CC, VC, Sắp xếp DNNN
Mức độ Mức 2
Trình tự thực hiện

- Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Nội vụ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả viết giấy hẹn nếu hồ sơ hợp lệ

- Cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Nội vụ Hà Nội;

Địa chỉ: 18B, Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin tiếp nhận hoặc chuyển công tác của cá nhân;

- Văn bản của cơ quan, đơn vị đề nghị tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức gửi cấp có thẩm quyền xem xét quyết định tiếp nhận;

- Văn bản đồng ý cho chuyển công tác (hoặc cho đi liên hệ công tác) của cấp có thẩm quyền nơi cán bộ, công chức, viên chức đang công tác (có giá trị trong thời hạn 03 tháng);

- Bản sơ yếu lý lịch của cá nhân (theo mẫu sơ yếu lý lịch 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ), có dán ảnh và được xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi cá nhân hiện đang công tác (có giá trị trong thời hạn 06 tháng);

- Bản nhận xét đánh giá quá trình công tác của cán bộ, công chức, viên chức do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý xác nhận;

- Bản sao chứng thực bằng cấp, chứng chỉ đào tạo (theo điều kiện và tiêu chuẩn của ngạch công chức, viên chức);

- Bản sao chứng thực các quyết định: tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức, nâng bậc lương hiện hưởng của cấp có thẩm quyền;

- Bản sao chứng thực (đủ 08 trang) sổ hộ khẩu thường trú của cá nhân tại thành phố Hà Nội  (đối với trường hợp đã có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội); những trường hợp chưa có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội thì phải có giấy tờ hợp pháp chứng nhận được đăng ký hộ khẩu thường trú theo quy định hoặc được cơ quan có thẩm quyền của thành phố Hà Nội ban hành văn bản tiếp nhận và cho phép được nhập hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội theo quy định hiện hành của pháp luật);

- Bản sao chứng thực sổ Bảo hiểm xã hội của cá nhân;

- Phiếu khám sức khỏe của cá nhân do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (có giá trị trong thời hạn 6 tháng).

b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ (bản chính)

- Đựng trong bao bì giấy đựng hồ sơ (có biên mục hồ sơ)

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc  đối với Văn bản đồng ý chuyển công tác, công văn tiếp nhận.

+ 10 ngày làm việc đối với Quyết định điều động tiếp nhận.
Đối tượng thực hiện Cá nhân                                                                 
Cơ quan thực hiện Cấp Thành phố giải quyết
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản tiếp nhận, đồng ý cho chuyển công tác.
Lệ phí Không
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Đơn vị tiếp nhận cán bộ công chức còn chỉ tiêu biên chế,

- Cán bộ công chức, viên chức được tiếp nhận đúng cơ cấu ngạch công chức, viên chức, vị trí việc làm.
Cơ sở pháp lý

+ Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12, ngày 13/11/2008;

+ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

+ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

+ Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.

+ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

+ Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2009 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.