lĩnh vực ccvc

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thẩm định việc thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập
Loại thủ tục Tổ chức HC- sự nhiệp nhà nước, CB, CC, VC, Sắp xếp DNNN
Mức độ Mức 2
Trình tự thực hiện

- Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Nội vụ.

- Bộ phận và trả kết quả viết giấy hẹn nếu hồ sơ hợp lệ.

- Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Nội vụ Hà Nội;

Địa chỉ: 18B, Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng các nội dung được quy định tại Điều 5 của Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ;

- Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập khi được thành lập theo quy định tại Phụ lục 8 của Thông tư số 14/2012/TT- BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

- Tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng các nội dung được quy định tại Điều 6 của Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ;

- Văn bản của các cơ quan, tổ chức có liên quan tha gia ý kiến;

- Lập báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có);

- Dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;

- Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thống kê các văn bản pháp lý và các tài liệu có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ
Thời hạn giải quyết Tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
Đối tượng thực hiện Tổ chức                                                                   
Cơ quan thực hiện Cấp Thành phố giải quyết
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản thẩm định
Lệ phí Không
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Đảm bảo các điều kiện cần thiết về nhân sự, kinh phí, biên chế, trụ sở làm việc, trang thiết bị làm việc để triển khai hoạt động của Tổ chức.
Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự ghiệp công lập;

- Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thông tư số 14/2012/TT- BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ.