lĩnh vực ccvc

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Bổ sung nhiệm vụ cho các Doanh nghiệp Nhà nước Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết Tổ chức HC- sự nhiệp nhà nước, CB, CC, VC, Sắp xếp DNNN
2 Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết Tổ chức HC- sự nhiệp nhà nước, CB, CC, VC, Sắp xếp DNNN
3 Thẩm định việc thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết Tổ chức HC- sự nhiệp nhà nước, CB, CC, VC, Sắp xếp DNNN
4 Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết Tổ chức HC- sự nhiệp nhà nước, CB, CC, VC, Sắp xếp DNNN
5