lĩnh vực hội, quỹ

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong thành phố; quận, huyện, thị xã
Loại thủ tục Lĩnh vực Hội, Quỹ
Mức độ Mức 2
Trình tự thực hiện

- Cá nhân đại diện tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ thành phố Hà Nội;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức theo phiếu hẹn;

- Nhận thông báo bổ sung hồ sơ (nếu có);

- Công dân nhận kết quả theo giấy hẹn.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. (18B Lê Thánh Tông – Hoàn Kiếm – Hà Nội) 
Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội;

- Đề án chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội, trong đó có phương án giải quyết tài sản, tài chính, lao động, phân định chức năng, quyền hạn, lĩnh vực hoạt động và trách nhiệm, nghĩa vụ phải thực hiện;

- Nghị quyết đại hội của hội về việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội;

- Dự thảo điều lệ hội mới do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội;

- Dự kiến chương trình hoạt động của hội hình thành mới do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội;

- Danh sách ban lãnh đạo lâm thời của hội thành lập mới do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội.

- Sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của người dự kiến đứng đầu (Trưởng ban) ban vận động thành lập hội mới do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội, trong đó:

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; đối với người dự kiến đứng đầu (Trưởng ban) ban vận động thành lập hội thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ;

+ Việc cấp phiếu lý lịch tư pháp thực hiện theo thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

- Danh sách những người trong ban vận động được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;

- Giấy tờ hợp lệ liên quan đến quyền sử dụng nhà, đất nơi dự kiến đặt trụ sở của hội hình thành mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc 
Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- Tại Sở Nội vụ thành phố Hà Nội: 16 ngày làm việc;

- Tại các Sở, ban, ngành của thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã: 07 ngày làm việc (cho ý kiến bằng văn bản về việc chia, tách; sáp nhập, hợp nhất hội);

- Tại UBND thành phố Hà Nội: 07 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện - Tổ chức                                                                   
Cơ quan thực hiện Cấp Thành phố giải quyết
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính

Trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP xem xét, quyết định cho phép hội đổi tên và phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của hội, trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Lệ phí Không
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Mẫu 5.doc Mẫu 5-QD.doc Mẫu 6.doc Mẫu 7.doc Mẫu 8.doc Mẫu 9.doc Mẫu 10.doc Mẫu 11.doc Mẫu 12.doc Mẫu 13.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

- Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức, hoạt động của hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.