lĩnh vực hội, quỹ

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cho phép hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường
Loại thủ tục Lĩnh vực Hội, Quỹ
Mức độ Mức 2
Trình tự thực hiện

- Cá nhân đại diện tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ thành phố Hà Nội;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức theo phiếu hẹn;

- Nhận thông báo bổ sung hồ sơ (nếu có);

- Công dân nhận kết quả theo giấy hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. (18B Lê Thánh Tông – Hoàn Kiếm – Hà Nội) 
Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Nghị quyết của ban lãnh đạo hội về việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ.

- Dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới của hội.

- Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành, Ban kiểm tra và báo cáo tài chính của hội;

- Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung (nếu có);

- Dự thảo Đề án nhân sự Ban Lãnh đạo, trong đó xây dựng cơ cấu, số lượng (Ban Lãnh đạo, Ban Thường vụ), tiêu chuẩn các thành viên Ban Lãnh đạo, tiêu chuẩn riêng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch; trên cơ sở đó dự kiến cụ thể Danh sách Ban Lãnh đạo (có trích ngang về độ tuổi, trình độ chuyên môn đào tạo, nghề nghiệp, cơ quan công tác, địa chỉ thường trú, chức danh trong Ban Lãnh đạo., Đối với nhân sự dự kiến là người đứng đầu hội phải có:

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (); đối với người đứng đầu hội thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ;

+ Việc cấp phiếu lý lịch tư pháp thực hiện theo thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

- Báo cáo số lượng hội viên chính thức theo danh sách trích ngang (có trích ngang về độ tuổi, trình độ chuyên môn đào tạo, nghề nghiệp, nơi công tác, địa chỉ thường trú)

- Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức đại hội, số lượng đại biểu mời, đại biểu chính thức tham dự đại hội, dự kiến chương trình đại hội.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ gốc, 01 bộ photo).

b) Đối với Đại hội bất thường

- Công văn của Hội về việc xin phép tổ chức đại hội bất thường.

- Nghị quyết của ban lãnh đạo hội về việc tổ chức đại hội bất thường trong đó nêu rõ nội dung sẽ thảo luận và quyết định tại đại hội.

- Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức đại hội, số lượng đại biểu mời, đại biểu chính thức tham dự đại hội, dự kiến chương trình đại hội.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc
Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết là 15 ngày. Trường hợp cần xin ý kiến thì chậm nhất là 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- Tại Sở Nội vụ, UBND quận, huyện, thị xã thành phố Hà Nội: 20 ngày làm việc;

- Tại các Sở, ban, ngành của thành phố, UBND quận, huyện, thị xã: 05 ngày làm việc (cho ý kiến bằng văn bản);
Đối tượng thực hiện - Tổ chức                                                                   
Cơ quan thực hiện Cấp Thành phố giải quyết
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản cho ý kiến                      
Lệ phí Không
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Mẫu 9.doc Mẫu 16.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

- Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức, hoạt động của hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.