lĩnh vực hội, quỹ

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong thành phố; quận, huyện, thị xã Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
2 Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Mức 2 Cấp Huyện giải quyết
3 Cho phép hội (đối với hội được phép hoạt động trong phạm vi cả nước hoặc liên tỉnh) đặt văn phòng đại diện tại Hà Nội Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
4 Cho phép hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường Mức 2 Cấp Huyện giải quyết
5 Cho phép hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
6 Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
7 Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong thành phố; quận, huyện, thị xã Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
8 Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Mức 2 Cấp Huyện giải quyết
9 Cho phép đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong thành phố; quận, huyện, thị xã Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
10 Cho phép đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Mức 2 Cấp Huyện giải quyết
11 Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong Thành phố Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
12 Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Mức 2 Cấp Huyện giải quyết
13 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
14 Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
15 Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
16 Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền cấp TP 2 Cấp Thành phố giải quyết
17 Hiệp y khen thưởng Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
18 Hợp nhất, sát nhập, chia tách quỹ Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
19 Khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
20 Khen thưởng Chiến sỹ thi đua toàn quốc. Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết