lĩnh vực hội, quỹ

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thẩm định việc thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
2 Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
3 Thành lập và công nhận điều lệ quỹ Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
4 Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
5 Thông báo thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại điện của quỹ Cấp Thành phố giải quyết
6 Thông báo thành lập pháp nhân trực thuộc quỹ Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
7 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại 2 Cấp Huyện giải quyết
8 Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP 2 Cấp Thành phố giải quyết
9 Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. 2 Cấp Huyện giải quyết
10 Tiếp nhận và giải quyết đăng ký người đi học ở nước ngoài về được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử. 2 Cấp Thành phố giải quyết
11 Tiếp nhận và điều động công chức, viên chức hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị khác về làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Hà Nội Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
12 Tiếp nhận và điều động đối với các trường hợp là sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân Việt Nam, công an nhân dân Việt Nam và viên chức trong các doanh nghiệp nhà nước Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
13 Tiếp nhận và điều động đối với các trường hợp đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước và cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn về công tác tại các cơ quan hành chính của Thành phố Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
14 Tự giải thể Hội có phạm vi hoạt động trong thành phố; quận, huyện, thị xã Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
15 Tự giải thể Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Mức 2 Cấp Huyện giải quyết
16 Tự giải thể quỹ Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
17 Xác nhận khen thưởng 2 Cấp Thành phố giải quyết
18 Xét tặng danh hiệu "Công dân danh dự Thủ đô". 2 Cấp Thành phố giải quyết
19 Xét tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú". 2 Cấp Thành phố giải quyết
20 Xét tặng danh hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô". 2 Cấp Thành phố giải quyết