lĩnh vực thi đua khen thưởng

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Báo cáo việc thành lập pháp nhân thuộc hội Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
2 Báo cáo việc thành lập pháp nhân thuộc hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Mức 2 Cấp Huyện giải quyết
3 Báo cáo việc thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở hội Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
4 Báo cáo việc thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Mức 2 Cấp Huyện giải quyết
5 Bổ sung nhiệm vụ cho các Doanh nghiệp Nhà nước Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
6 Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
7 Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
8 Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 2 Cấp Huyện giải quyết
9 Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
10 Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 2 Cấp Huyện giải quyết
11 Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2 Cấp Thành phố giải quyết
12 Cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng 2 Cấp Thành phố giải quyết
13 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh 2 Cấp Thành phố giải quyết
14 Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam. 2 Cấp Thành phố giải quyết
15 Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 27, 28 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP 2 Cấp Thành phố giải quyết
16 Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
17 Chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (tổ chức tôn giáo cơ sở) đối với các trường hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
18 Chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
19 Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 2 Cấp Thành phố giải quyết
20 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện 2 Cấp Thành phố giải quyết