lĩnh vực thi đua khen thưởng

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.
Loại thủ tục Lĩnh vực Tôn giáo
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã;

- Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức theo phiếu hẹn.
Cách thức thực hiện Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.
Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản thông báo, trong đó nêu rõ họ tên, phẩm trật, chức vụ tôn giáo của người được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển, nơi hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển, nơi thuyên chuyển đến.

b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)
Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức Tôn giáo
Cơ quan thực hiện Cấp Huyện giải quyết
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Lưu hồ sơ (để biết)
Lệ phí Không
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Mẫu B19.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Theo Khoản 1 Điều 22 Nghị định 92/2012/NĐ-CP.
Cơ sở pháp lý

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004.

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.