lĩnh vực thi đua khen thưởng

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Xác nhận khen thưởng
Loại thủ tục Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ (theo mẫu) tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ban Thi đua - Khen thưởng.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, Ban Thi đua - Khen thưởng viết giấy hẹn trả kết quảnếu hồ sơ hợp lệ

- Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Ban Thi đua - Khen thưởng
Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị của tổ chức, công dân.

- Xác nhận của cơ quan lưu trữ hồ sơ có thẩm quyền (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ:          1 bộ (bản chính)
Thời hạn giải quyết - 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức                                                                  
Cơ quan thực hiện Cấp Thành phố giải quyết
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận                      
Lệ phí Không 
Phí Không 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Mẫu xác nhận khen thưởng.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý
  • Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi,  bổ sung một số điều của luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013.
  • Nghị định 42/2010/NĐ-CP, ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
  • Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.
Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013..