lĩnh vực thi đua khen thưởng

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Xét tặng danh hiệu "Công dân danh dự Thủ đô".
Loại thủ tục Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Tiếp nhận hồ sơ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước giới thiệu và đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố tặng danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội.

- Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố chủ trì lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan để thẩm định hồ sơ, báo cáo Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Thành phố xem xét, trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định.

- Thành phố tổ chức trao tặng hoặc trả kết quả theo qui định.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Ban Thi đua - Khen thưởng
Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc Thành phố.

- Trích ngang thành tích cá nhân đề nghị xét tặng

b) Số lượng hồ sơ:          01 bộ (bản chính). 
Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Tại Ban Thi đua - Khen thưởng: 11 ngày.

- Tại UBND Thành phố: 04 ngày.
Đối tượng thực hiện Tổ chức                                                               
Cơ quan thực hiện Cấp Thành phố giải quyết
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí Không  
Phí Không  
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Theo Điều 2 - Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội
Cơ sở pháp lý
  •  Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi,  bổ sung một số điều của luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013.
  • Điều 7 Luật Thủ đô số 25/2012/QH13 ngày 21/12/2012
  • Nghị định 42/2010/NĐ-CP, ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
  • Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.
  • Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013.
  • Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội qui định về thẩm quyền, điều kiện, thủ tục tặng danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội