lĩnh vực thi đua khen thưởng

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thông báo thành lập pháp nhân trực thuộc quỹ
Loại thủ tục Lĩnh vực Hội, Quỹ
Mức độ Mức 2
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Khi quỹ có nhu cầu và đủ điều kiện thành lập pháp nhân trực thuộc, hoạt động trong những lĩnh vực phù hợp với điều kiện đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền công nhận mà pháp luật đã quy định cụ thể về điều kiện, thủ tục, trình tự, hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động thì quỹ quyết định thành lập pháp nhân và gửi hồ sơ thông báo đến Ủy ban nhân dân Thành phố (Sở Nội vụ).

- Bước 2: Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, cho ý kiến (nếu có).

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức theo phiếu hẹn;

- Nhận thông báo bổ sung hồ sơ (nếu có);

- Công dân nhận kết quả theo giấy hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. (18B Lê Thánh Tông – Hoàn Kiếm – Hà Nội)
Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản thông báo gồm các nội dung sau: Tên pháp nhân; Địa chỉ trụ sở chính của pháp nhân; Phạm vi, lĩnh vực hoạt động của pháp nhân; Họ và tên, địa chỉ thường trú của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;

- Quyết định thành lập pháp nhân;

- Bản sao các tài liệu: Quy chế hoặc quy định về tổ chức, hoạt động của pháp nhân; quyết định bổ nhiệm người đứng đầu pháp nhân; giấy phép hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ:          01 bộ (bản chính).
Thời hạn giải quyết Không có
Đối tượng thực hiện Quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh hoặc quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã.
Cơ quan thực hiện Cấp Thành phố giải quyết
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí Không
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu TT 02 2013 BNV.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Khi quỹ có nhu cầu và đủ điều kiện thành lập pháp nhân trực thuộc, hoạt động trong những lĩnh vực phù hợp với điều kiện đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền công nhận mà pháp luật đã quy định cụ thể về điều kiện, thủ tục, trình tự, hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động thì quỹ quyết định thành lập pháp nhân và gửi hồ sơ thông báo đến Ủy ban nhân dânThành phố (Sở Nội vụ). 
Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.