lĩnh vực thi đua khen thưởng

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thông báo thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại điện của quỹ
Loại thủ tục Lĩnh vực Hội, Quỹ
Mức độ
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh được thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với nơi đặt trụ sở chính của quỹ. Quỹ gửi hồ sơ thông báo thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của quỹ đến Ủy ban nhân dân Thành phố (Sở Nội vụ).

- Bước 2: Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, cho ý kiến (nếu có).
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. (18B Lê Thánh Tông – Hoàn Kiếm – Hà Nội)
Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản thông báo thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của quỹ, trong đó ghi rõ: Tên quỹ và địa chỉ trụ sở chính của quỹ; tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực hoạt động chính, phạm vi hoạt động của quỹ; tên, địa chỉ trụ sở, nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh hoặc văn phòng đại diện; họ, tên, nơi thường trú, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện;

- Bản sao quyết định của Hội đồng quản lý quỹ về việc thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện có chứng thực;

- Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện có chứng thực;

- Bản sao giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có chứng thực, bản sao điều lệ của quỹ đã được công nhận có chứng thực.

b) Số lượng hồ sơ:          01 bộ (bản chính).
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện Quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh.
Cơ quan thực hiện Cấp Thành phố giải quyết
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí Không
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh được thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với nơi đặt trụ sở chính của quỹ. Quỹ gửi hồ sơ thông báo thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của quỹ đến Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân Thành phố nơi quỹ đặt chi nhánh và văn phòng đại diện.  
Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.