lĩnh vực tôn giáo

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Tặng Cờ Thi đua Thành phố, Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố theo chuyên đề thi đua
Loại thủ tục Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

-Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ban Thi đua - Khen thưởng.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, Ban Thi đua - Khen thưởng viết giấy hẹn trả kết quảnếu hồ sơ hợp lệ

- Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn.
Cách thức thực hiện - Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Ban Thi đua - Khen thưởng.
Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình (kèm theo biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng hoặc Ban Chỉ đạo thực hiện chuyên đề; Trích ngang thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng) của cấp trình khen thưởng.

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (có xác nhận của cấp quản lý trực tiếp hoặc Ban Chỉ đạo thực hiện chuyên đề).

b) Số lượng hồ sơ:          01bộ (bản chính).
Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Tại Ban Thi đua - Khen thưởng: 03 ngày.

- Tại UBND thành phố: 04 ngày. 
Đối tượng thực hiện Tổ chức                                                                   
Cơ quan thực hiện Cấp Thành phố giải quyết
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính.
Lệ phí Không   
Phí Không   
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Mẫu số 07.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Có phát động thi đua, có đăng ký chuyên đề thi đua với Thành phố từ đầu năm
Cơ sở pháp lý
  • Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi,  bổ sung một số điều của luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013.
  • Nghị định 42/2010/NĐ-CP, ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
  • Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.
  • Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013...

- Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013

Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011 của UBND Thành phố về Quy định khen thưởng thành tích theo chuyên đề trên địa bàn Thành phố Hà Nội.