lĩnh vực tôn giáo

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền cấp TP
Loại thủ tục Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ban Thi đua - Khen thưởng.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, Ban Thi đua - Khen thưởng viết giấy hẹn trả kết quả nếu hồ sơ hợp lệ.

+ Đối với đơn thư thuộc thẩm  quyền của UBND Thành phố, Ban Thi đua - Khen thưởng xem xét, trình UBND Thành phố trả lời tổ chức, công dân.

+ Đối với đơn thư thuộc thẩm  quyền của Ban, phòng chuyên môn được giao dự thảo văn bản trình lãnh đạo Ban xem xét, ký trả lời tổ chức, công dân.

+ Đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của các quận, huyện, sở, ban, ngành, phòng được giao tham mưu phiếu chuyển đơn, chuyển quận, huyện, sở, ngành giải quyết theo quy định.

 
- Cá nhân, tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Ban Thi đua - Khen thưởng
Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản (hoặc đơn) của tổ chức, cá nhân (bản chính).

- Các giấy tờ có liên quan (nếu có).

 
b) Số lượng hồ sơ:   1 bộ (bản chính)
Thời hạn giải quyết

- Luật Khiếu nại năm 2011;  (Đề nghị nêu rõ từng trường hợp)

- Luật Tố cáo năm 2011.
Đối tượng thực hiện Tổ chức                                                                
Cơ quan thực hiện Cấp Thành phố giải quyết
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản trả lời tổ chức, công dân.                  
Lệ phí Không
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý
  •   Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi,  bổ sung một số điều của luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013.
  • Nghị định 42/2010/NĐ-CP, ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
  • Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.
  • Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013..
 
- Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2011.