lĩnh vực tôn giáo

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Khen thưởng danh hiệu "Người tốt, Việc tốt" tiêu biểu Thành phố
Loại thủ tục Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

--Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ban Thi đua - Khen thưởng.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, Ban Thi đua - Khen thưởng viết giấy hẹn trả kết quảnếu hồ sơ hợp lệ

- Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Ban Thi đua - Khen thưởng
Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng kèm theo biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị.

- Trích ngang thành tích của cá nhân đề nghị xét tặng (có xác nhận của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc Thành phố).

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ (bản chính). 
Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Tại Ban Thi đua - Khen thưởng: 03 ngày.

- Tại UBND Thành phố: 04 ngày.
Đối tượng thực hiện Tổ chức                                                                   
Cơ quan thực hiện Cấp Thành phố giải quyết
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí Không 
Phí Không 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không 
Cơ sở pháp lý
  •  Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi,  bổ sung một số điều của luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013.
  • Nghị định 42/2010/NĐ-CP, ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
  • Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.
  • Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013...

- Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND Thành phố về việc ban hành quy chế xét tặng danh hiệu "Người tốt, Việc tốt" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 09/10/2013 của UBND Thành phố về việc sửa đổi Điều 5 Quyết định 21/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định xét tặng danh hiệu "Người tốt, Việc tốt" trên địa bàn thành phố Hà Nội