THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thi nâng ngạch công chức
Loại thủ tục Lĩnh vực Công chức
Mức độ Mức 3
Trình tự thực hiện

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/ Kết quả

B1.

Xây dựng Đề án thi nâng ngạch công chức 

 

88 ngày

Đề án

 

- Thông báo tổ chức kỳ thi nâng nâng ngạch, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ đăng ký thi nâng ngạch

Sở Nội vụ

 

Công văn

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Nộp hồ sơ tại bộ phận Một cửa.

Tổ chức, cá nhân

Tối đa 30 ngày (theo Thông báo của Sở Nội vụ)

Theo mục 3.2

 

 

- Tiếp nhận hồ sơ

- Ký giao và nhận Hồ sơ.

Bộ phận Một cửa và Tổ chức

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

 

Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn (1/2 ngày)

Trưởng bộ phận Một cửa và Lãnh đạo Phòng Công chức, viên chức

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

 

Lãnh đạo phòng chuyển hồ sơ cho công chức thụ lý hồ sơ (1/2 ngày)

Lãnh đạo Phòng Công chức, viên chức

 

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

 

Thụ lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Công chức báo cáo lãnh đạo phòng trả lại HS kèm theo thông báo bằng văn bản (lãnh đạo Sở ký) và nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung

-  Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Công chức báo cáo lãnh đạo phòng trả lại hồ sơ, thông báo bằng văn bản (lãnh đạo Sở ký) trong đó nêu rõ lý do

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: Báo cáo Lãnh đạo Phòng kết quả thụ lý hồ sơ

Công chức thụ lý

 

 

 

 

 

10 ngày

Thông báo

 

Tiến hành xây dựng  dự thảo Đề án thi nâng ngạch công chức (Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 03/2019/TT-BNV); Tờ trình Đề án, Dự thảo Văn bản UBND Thành phố xin ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ

Phòng Công chức, viên chức

 

20 ngày

Dự thảo: Đề án

Tờ trình

Công văn

 

Trình UBND Thành phố ban hành Đề án thi nâng ngạch

Lãnh đạo Sở Nội vụ

03 ngày

Tờ  trình

 

UBND Thành phố ban hành: Đề án, Văn bản xin ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ

UBND Thành phố

10  ngày

Đề án,

Công văn

 

Bộ Nội vụ ban hành văn bản thống nhất Đề án và giao chỉ tiêu

Bộ Nội vụ

Dự kiến 15 ngày

Công văn

B2

Tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức

 

Tổng 40 ngày

Tổ chức kỳ thi

 

- Ban hành Kế hoạch thi nâng ngạch, thành lập hội đồng thi nâng ngạch, thành lập Ban Giám sát

UBND Thành phố

05 ngày  từ ngày Bộ Nội vụ thống nhất

Kế hoạch

Quyết định

 

- Thành lập các ban giúp việc; thông báo thời gian, địa điểm thi, công bố nội dung ôn tập

Hội đồng thi nâng ngạch

Trước ngày thi 30 ngày

 

B3

Tổ chức các môn thi nâng ngạch

Khai mạc kỳ thi; học tập quy chế, nội quy thi (1 ngày trước ngày thi vòng 1).

- Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính (60 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng)

- Thông báo triệu tập thí sinh vòng 2 (sau khi có kết quả vòng 1)

- Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh vòng 2)

 

Hội đồng thi nâng ngạch, Ban Giám sát

Tổng 8 ngày

 

2 ngày

 

15 ngày

 

01 ngày

 

 

DS kết quả vòng 1

Thông báo DS thí sinh vòng 2

Hồ sơ thi vòng 2

B4

Xác định người trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch (Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP):

 

75 ngày

Quyết định

 

- Làm phách (sau kết thúc thi vòng 2)

- Chấm thi vòng 2

- Tổng hợp kết quả thi tuyển

 

 

 

Hội đồng thi nâng ngạch, Ban Giám sát

 

3 ngày

4 ngày

3 ngày

HS làm phách

HS chấm thi

DS điểm thi

 

- Thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức vòng 2

10 ngày

Thông báo

 

- Nhận đơn phúc khảo.

15 ngày

Đơn phúc khảo

 

- Chấm phúc khảo

15 ngày

HS chấm phúc khảo

 

- Thông báo điểm phúc khảo

02 ngày

Thông báo kết quả phúc khảo

 

- Tổng hợp kết quả thi, báo cáo UBND Thành phố

03 ngày

Công văn kèm theo danh sách

 

- Phê duyệt kết quả thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương

 

UBND Thành phố 

 

 

10 ngày

Quyết định kèm theo danh sách 

 

- Đề nghị Bộ Nội vụ phê duyệt kết quả thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính và tương đương

Công văn kèm theo danh sách 

 

 

- Phê duyệt kết quả thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính và tương đương

 

Bộ Nội vụ

 

Dự kiến 10 ngày

 

Quyết định

 

B5

Thông báo kết quả thi nâng ngạch (Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP): 05 ngày, từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả

Hội đồng thi nâng ngạch

 

05 ngày

Thông báo danh sách trúng tuyển

 

B6

Bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch (Khoản 7 Điều 1 Thông tư số 03/2019/TT-BNV):15 ngày kể từ ngày Quyết định phê duyệt danh sách người trúng tuyển)

 

UBND Thành phố, Sở Nội vụ

 

Tổng 15 ngày

 

Quyết định bổ nhiệm vào ngạch

 

Tiếp nhận văn bản của các cơ quan về thay đổi vị trí công tác, tiền lương của người trúng tuyển

 

Bộ phận 1 cửa, Phòng Công chức, viên chức

05 ngày

Công văn, quyết định nâng lương

 

Xây dựng Tờ trình, Dự thảo Quyết định bổ nhiệm ngạch

Phòng Công chức, viên chức

5 ngày

Tờ trình, dự thảo Quyết định

 

Ban hành Quyết định bổ nhiệm ngạch Chuyên viên chính

CT UBND Thành phố

 

05 ngày

 

Quyết định

 

Ban hành Quyết định bổ nhiệm ngạch Chuyên viên chính

Giám đốc Sở Nội vụ

B7

Ký giao và nhận trả kết quả Phiếu kiểm soát.

Phòng CCVC và Bộ phận Một cửa

1/2 ngày

 

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B8

Lưu hồ sơ.

Công chức thụ lý

 

Cách thức thực hiện

- Cách 1:  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Nội vụ thành phố Hà Nội; địa chỉ: số 18B Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

- Cách 2:  Qua hệ thống bưu chính: Nơi tiếp nhận đối với các hồ sơ gửi qua bưu chính: Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. Địa chỉ: Số 18B- Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nội. 
Thành phần số lượng hồ sơ

Bản sơ yếu lý lịch của công chức theo mẫu 2c, có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức

Bản nhận xét, đánh giá công chức của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức theo yêu các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP

Các văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch;

Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức dự thi.

Thời hạn giải quyết Theo quy định tại Quyết định sốn 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 của Bộ Nội vụ
Đối tượng thực hiện Áp dụng cho các công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; Phòng Công chức, viên chức (Sở Nội vụ) và các cá nhân, tổ chức liên quan.
Cơ quan thực hiện Cấp Thành phố giải quyết
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định bổ nhiệm ngạch 
Lệ phí
Phí

1. Nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương:

- Dưới 100 thí sinh: 700.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

- Từ 500 trở lên: 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

2. Phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ;

- Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ;

- Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Thông tư số 03/2015/TT-BNV ngày 10/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

- Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.

- Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.