THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thi tuyển viên chức
Loại thủ tục Lĩnh vực Viên chức
Mức độ Mức 2
Trình tự thực hiện

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/ Kết quả

B1

Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thông báo tuyển dụng

- Thu phiếu đăng ký dự tuyển

Cơ quan, đơn vị được phân cấp tuyển dụng viên chức

30 ngày

- Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển.

- Danh mục tài liệu ôn tập (môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành).

- Xét duyệt danh sách người đủ điều kiện dự tuyển và trình cấp có thẩm quyền

Bộ phận tổ chức của cơ quan, đơn vị

7 ngày

Danh sách người đủ điều kiện (kèm theo phiếu dự tuyển)

- Phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự tuyển.

Cấp có thẩm quyền tuyển dụng VC

7 ngày

Quyết định phê duyệt danh sách

- Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển.

Cơ quan, đơn vị

14 ngày

Mẫu danh sách theo QĐ

- Thành lập Hội đồng thi tuyển (20 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng)

Cơ quan, đơn vị

 

Quyết định thành lập HĐ

- Thành lập các ban giúp việc (sau khi thành lập HĐ 2 ngày)

Hội đồng thi tuyển

 

Quyết định thành lập

B2

Tổ chức thi tuyển

- Khai mạc kỳ thi, phổ biến quy chế, nội quy (trước ngày thi vòng 1 một ngày)

Hội đồng thi tuyển

 

 

- Thi vòng 1: (60 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng): 02 trường hợp

Hội đồng thi tuyển

 

 

TH1: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

5 ngày

Danh sách kết quả thi vòng 1

+ Thông báo triệu tập thí sinh vòng 2 (sau khi có kết quả vòng 1)

15 ngày

Thông báo DS thí sinh vòng 2

TH2: Thi trắc nghiệm trên giấy (Khoản 3, Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP)

Hội đồng thi tuyển

1 ngày

Hồ sơ thi vòng 1

Làm phách (sau kết thúc thi)

5 ngày

Hồ sơ làm phách

Chấm thi TN

5 ngày

Hồ sơ chấm TN

Tổng hợp kết quả thi vòng 1

3 ngày

Danh sách KQ

Thông báo kết quả, nhận đơn phúc khảo

10 ngày

DSTBKQ, đơn

Tổ chức chấm phúc khảo, Thông báo kết quả phúc khảo.

15 ngày

KQ chấm PK

- Thông báo triệu tập thí sinh vòng 2 (sau khi có kết quả vòng 1)

Hội đồng thi tuyển

15 ngày

Danh sách

- Thi vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, nội dung và hình thức:

* Thi viết trên giấy:

 

 

+ Thi viết

1 ngày

Hồ sơ thi viết

+ Làm phách (sau kết thúc thi vòng 2)

5 ngày

Hồ sơ làm phách

+ Chấm thi vòng 2

5 ngày

Hồ sơ chấm V2

+ Tổng hợp kết quả thi vòng 2

3 ngày

Danh sách điểm

* Thi phỏng vấn:

 

Hồ sơ thi PV

+ Tổ chức phỏng vấn 30 phút/ thí sinh

10 ngày

Danh sách điểm

* Thi thực hành:

 

Hồ sơ thi TH

+ Tổ chức thực hành 180 phút/ thí sinh

10 ngày

Danh sách điểm

B3

Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức

- Xác định người trúng tuyển (theo Khoản 4 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP).

Hội đồng thi tuyển

5 ngày

Danh sách V2

B4

Thông báo kết quả tuyển dụng

* Thi viết trên giấy:

Hội đồng thi tuyển

 

 

- Thông báo danh sách kết quả tuyển dụng, danh sách dự kiến người trúng tuyển, nhận đơn phúc khảo.

10 ngày

Danh sách, đơn phúc khảo, Giấy thông báo KQ

- Tổ chức chấm phúc khảo, thông báo kết quả phúc khảo.

15 ngày

Hồ sơ chấm, DS kết quả PK, Giấy thông báo KQ

* Thi phỏng vấn: Thông báo danh sách kết quả tuyển dụng, danh sách dự kiến người trúng tuyển

10 ngày

DS kết quả, Giấy thông báo KQ

* Thi thực hành: Thông báo danh sách kết quả tuyển dụng, danh sách dự kiến người trúng tuyển

10 ngày

DS kết quả, Giấy thông báo KQ

B5

Ký kết hợp đồng tuyển dụng

- Phê duyệt kết quả tuyển dụng (sau khi có kết quả chấm phúc khảo, xác định người trúng tuyển).

Cơ quan, đơn vị

7 ngày

Quyết định kèm DS người trúng tuyển

- Thông báo bằng văn bản đến người trúng tuyển, Hoàn thiện hồ sơ, Thẩm định hồ sơ.

Cơ quan, đơn vị và Người trúng tuyển

20 ngày làm việc

Giấy thông báo, Hồ sơ theo quy định, DS trúng tuyển.

Ký hợp đồng tuyển dụng.

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp CL

HĐ làm việc theo mẫu BNV

Cách thức thực hiện

Nơi tiếp nhận và trả kết quả:

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

Thành phần số lượng hồ sơ Phiếu đăng ký dự tuyển theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP
Thời hạn giải quyết

- Trường hợp thi vòng 1 trên máy tính: Tối đa 145 ngày; Thi phỏng vấn và Thi thực hành: Tối đa 125 ngày

- Trường hợp thi vòng 1 trên giấy: Thi viết Tối đa 190 ngày; Thi phỏng vấn và  Thi thực hành: Tối đa 170 ngày.
Đối tượng thực hiện Các tổ chức, cá nhân liên quan đến thủ tục thi tuyển viên chức thuộc thành phố Hà Nội.
Cơ quan thực hiện Cấp Thành phố giải quyết
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định kèm DS người trúng tuyển
Lệ phí
Phí

a) Phí dự thi tuyển

  + Dưới 100 thí sinh mức thu 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

  + Từ 100 đến dưới 500 thí sinh mức thu 400.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

  + Từ 500 thí sinh trở lên mức thu 300.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

b) Phí phúc khảo bài thi: 150.000 đồng/bài thi
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

3. Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

4. Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

5. Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

6. Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

7. Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội.