THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập cấp Thành phố
Loại thủ tục Lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp
Mức độ Mức 3
Trình tự thực hiện

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/ Kết quả

B1

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Nộp hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 3.2

B2

- Tiếp nhận hồ sơ

- Ký giao và nhận Hồ sơ.

Bộ phận Một cửa và Tổ chức

Giờ hành chính

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

B3

Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

Trưởng bộ phận Một cửa

1 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B4

Lãnh đạo phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo P. TCBC

12 ngày

 

B5

Thụ lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: dự thảo văn bản thông báo bổ sung hồ sơ (lãnh đạo Sở ký); nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung.

-  Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: dự thảo văn bản thông báo trả lại hồ sơ (lãnh đạo Sở ký), nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: soạn Tờ trình và dự thảo Quyết định trình UBND Thành phố quyết định.

Chuyên viên thụ lý

 

 

 

 

B6

Kiểm tra hồ sơ:

- Nếu đồng ý: ký nháy văn bản, trình Lãnh đạo Sở.

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại B5.

Lãnh đạo Phòng TCBC

1/2 ngày

Hồ sơ kèm theo dự thảo văn bản

B7

Phê duyệt nội dung văn bản:

- Nếu đồng ý: Ký duyệt văn bản;

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại B6.

Lãnh đạo Sở

01 ngày

 

 

B8

Phát hành văn bản, hoàn thiện hồ sơ

Chuyên viên thụ lý, Văn thư

1/4 ngày

 

 

B9

Ký giao hồ sơ với Văn thư Văn phòng UBND Thành phố

Văn thư Sở Nội vụ

1/4 ngày

 

Phiếu giao nhận hồ sơ

B10

Lưu hồ sơ.

Chuyên viên thụ lý

 

Cách thức thực hiện

- Cách 1:  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính – Sở Nội vụ Hà Nội; địa chỉ: số 18B Lê Thánh Tông, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Cách 2:  Qua hệ thống bưu chính: Nơi tiếp nhận đối với các hồ sơ gửi qua bưu chính: Sở Nội vụ Hà Nội; địa chỉ: số 18B Lê Thánh Tông, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội (dichvucong.hanoi.gov.vn).
Thành phần số lượng hồ sơ

1. Tờ trình giải thể đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định tại Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ;

2. Đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng các nội dung được quy định tại Điều 14 của Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ;

3. Văn bản thẩm định, tham gia ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan;

4. Dự thảo quyết định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

5. Các văn bản của các cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có).

Thời hạn giải quyết 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức có nhu cầu giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Phòng Tổ chức, biên chế thuộc Sở Nội vụ và các cá nhân, tổ chức liên quan.
Cơ quan thực hiện Cấp Thành phố giải quyết
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí
Phí Chưa quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thông tư số 14/2012/TT- BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ;

- Văn bản hướng dẫn của các Bộ chuyên ngành.