THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện
Loại thủ tục Lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp
Mức độ Mức 3
Trình tự thực hiện

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/ Kết quả

B1

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Nộp hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 3.2

B2

- Tiếp nhận hồ sơ

- Ký giao nhận Hồ sơ, ghi giấy tiếp nhận, hẹn ngày.

Phòng Nội vụ

Giờ hành chính

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

B3

Lãnh đạo phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Nội vụ

1 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B4

Thụ lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: dự thảo văn bản thông báo bổ sung hồ sơ (lãnh đạo Phòng ký, trình lãnh đạo UBND cấp huyện); nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung.

-  Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: dự thảo văn bản thông báo trả lại hồ sơ (lãnh đạo Phòng ký, trình lãnh đạo UBND cấp huyện), nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: soạn Tờ trình và dự thảo Quyết định báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định.

Chuyên viên thụ lý

12 ngày

 

 

 

 

B5

Kiểm tra hồ sơ:

- Nếu đồng ý: ký nháy văn bản, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện.

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại B4.

Lãnh đạo Phòng Nội vụ

1/2 ngày

Hồ sơ kèm theo dự thảo văn bản

B6

Phê duyệt nội dung văn bản:

- Nếu đồng ý: Ký duyệt văn bản theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền ra quyết định;

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại B5.

Lãnh đạo UBND cấp huyện

01 ngày

Văn bản thẩm định

B7

Phát hành văn bản, hoàn thiện hồ sơ

Chuyên viên thụ lý, Văn thư

1/4 ngày

 

 

B8

Ký giao và nhận trả kết quả Phiếu kiểm soát

Phòng Nội vụ

1/4 ngày

 

Phiếu giao nhận hồ sơ

B9

Lưu hồ sơ.

Chuyên viên thụ lý

 

Cách thức thực hiện

- Cách 1:  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

- Cách 2:  Qua hệ thống bưu chính: Nơi tiếp nhận đối với các hồ sơ gửi qua bưu chính: Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện. 

- Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội (dichvucong.hanoi.gov.vn).

Thành phần số lượng hồ sơ

1. Tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng các nội dung được quy định tại Điều 6 của Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ;

2. Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo Điều 5 của Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ về việc thành lập tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

3.  Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập khi được thành lập theo quy định tại Phụ lục số 8 của Thông tư số 14/2012/TT- BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

4. Văn bản của các cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia ý kiến;

5. Lập báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có);

6. Dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;

7. Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập;

8. Thống kê các văn bản pháp lý và các tài liệu có liên quan.

Thời hạn giải quyết 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức có nhu cầu thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện. Công chức làm việc tại Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện và các cá nhân, tổ chức liên quan.
Cơ quan thực hiện Cấp Huyện giải quyết
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí
Phí Chưa quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thông tư số 14/2012/TT- BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ;

- Văn bản hướng dẫn của các Bộ chuyên ngành.