THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới
Loại thủ tục Lĩnh vực Chính quyền địa phương
Mức độ Mức 3
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính – Sở Nội vụ Hà Nội; địa chỉ: số 18bLê Thánh Tông-Hoàn Kiếm - Hà Nội.

- Nôp hồ sơ trực tuyến

Thành phần số lượng hồ sơ

1. Văn bản chấp thuận chủ trương của UBND Thành phố về việc thành lập thôn, tổ dân phố.

2. Tờ trình của UBND cấp huyện về việc thành lập thôn, tổ dân phố, kèm theo các văn bản sau:

- Tờ trình của UBND cấp xã đề nghị thành lập thôn, tổ dân phố mới

- Đề án thành lập thôn, tổ dân phố.

- Nghị quyết của HĐND cấp xã về thành lập thôn, tổ dân phố mới

- Biên bản lấy ý kiến cử tri về thành lập thôn, tổ dân phố mới.

Thời hạn giải quyết 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ (thẩm định, báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ) 
Đối tượng thực hiện Áp dụng cho các thôn, tổ dân phố thuộc xã, phường thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội
Cơ quan thực hiện Cấp Thành phố giải quyết
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố về phân loại đơn vị hành chính
Lệ phí
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

- Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày  17/4/2008 của Chính phủ - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

- Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;Thông tư 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/ 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Các thủ tục liên quan khác